Kontrast
A A A

Pożyczka hipoteczna

Pożyczka, którą możesz przeznaczyć na dowolny cel, a jej warunki dostosowane są do Twoich potrzeb i możliwości.

 
 • prowizja od 0%*
 • marża oraz prowizja ustalana indywidualnie dla każdego Klienta
 • jej maksymalna kwota wynosi 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie
 • okres kredytowania może wynieść do 20 lat
 • pożyczka udzielana jest w PLN (z zachowaniem spójności waluty dochodu z walutą pożyczki.)

Pożyczkę możesz przeznaczyć na:

 • dowolny cel, poza celami związanymi z działalnością gospodarczą i celami spekulacyjnymi,
 • spłatę posiadanych zobowiązań kredytowych w BZWBK lub innych bankach,
 • inne cele związane z zakupem/budową nieruchomości (np. zakup miejsca postojowego, zakup działki rekreacyjnej niezabudowanej lub zabudowanej domem letniskowym, budowa domu letniskowego, wkład partycypacyjny w TBS, zakup nieruchomości mieszkaniowych lub rekreacyjnych za granicą, wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej itp.)

* dotyczy oferty standardowej z prowizją 0% i ubezpieczeniem Hipoteka+ (Pakiet Praca + Pakiet Życie)
Szczegóły i warunki oferty dostępne w oddziałach BZ WBK.

Zabezpieczenie kredytu

Podstawowym zabezpieczeniem pożyczki jest hipoteka na nieruchomości:

 • obligatoryjnym i podstawowym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest hipoteka na nieruchomości mieszkaniowej,
 • nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie pożyczki musi być ubezpieczona od ognia i innych zdarzeń losowych (z wyjątkiem działek niezabudowanych).

Dodatkowe zabezpieczenia:

 • pełnomocnictwo do dysponowania kontem osobistym Pożyczkobiorcy (w BZ WBK), w przypadku posiadania konta przez Klienta,
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • ustanowienie Banku jako uposażonego z polisy ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorcy,
 • przelew wierzytelności w stosunku do spółdzielni mieszkaniowej lub developera,
 • weksel in blanco nie na zlecenie.

Ponadto:

Do czasu uprawomocnienia hipoteki, która stanowić będzie zasadnicze zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu kredytu, Bank może zastosować jedno z poniższych rozwiązań:

 • a) podwyższone oprocentowanie - o 1,00 p.p.
  Po uzyskaniu dokumentu z sądu potwierdzającego dokonanie wpisu hipotek (-i) na Nieruchomości Bank Zachodni WBK S.A. obniża niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni oprocentowanie spłacanego kredytu o 1,00 punkt procentowy.

lub

 • b) zabezpieczenie pomostowe w formie zaproponowanej przez Klienta.

Wymagane dokumenty

 • poprawnie wypełniony wniosek kredytowy,
 • karta informacyjna Klienta,
 • dokumenty do zweryfikowania zdolności kredytowej w zależności od źródła uzyskiwania dochodu,
 • dokumenty dotyczące nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Dokładniejsze informacje w zakresie wymaganych dokumentów oraz oferty można uzyskać:

Poznaj szczegóły:

 
Wyszczególnienie czynności
Udzielenie kredytu  
kredyt mieszkaniowy, pożyczka hipoteczna maks. 2,5%
kredyt złotowy maks. 2,5%
kredyt mieszkaniowy z przeznaczeniem na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym od developera lub spółdzielni mieszkaniowej skredytowanej kredytem komercyjnym w BZ WBK 3,5%
kredyt mieszkaniowy z dotacją NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu maks. 2,5%
Kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla Młodych maks. 2,5%
Spłata całości lub części kredytu przed terminem (od kwoty wcześniejszej spłaty) Dotyczy kredytu mieszkaniowego, mieszkaniowego o stałej stopie procentowej z dopłatami do oprocentowania, mieszkaniowego Mieszkanie dla Młodych, konsolidacyjnego, inwestorskiego, pożyczki hipotecznej, Business Locum
o stopie stałej 3% lub wysokość stawki określona w umowie
o stopie zmiennej Bez opłat lub wysokość stawki określona w umowie
Zmiana stałej stopy procentowej na zmienną (od kwoty pozostałej do spłaty) kredytu mieszkaniowego, mieszkaniowego o stałej stopie procentowej z dopłatami do oprocentowania, konsolidacyjnego, inwestorskiego, pożyczki hipotecznej, Business Locum. 3% lub wysokość stawki określona w umowie
Udzielenie promesy do kredytu hipotecznego
Jeżeli klient uzyskał kredyt, a wcześniej korzystał z promesy kredytowej to kwota zapłaconej przez klienta opłaty za udzielenie promesy jest zwracana na konto osobiste klienta w BZ WBK.
200,00 zł
Przewalutowanie kredytu (od kwoty podlegającej przewalutowaniu) Prowizji nie pobiera się w przypadku przewalutowania kredytu mieszkaniowego, konsolidacyjnego, inwestorskiego, pożyczki hipotecznej, kredytu Busines Locum z waluty obcej na złote polskie. 1%
Zmiana pozostałych warunków umowy na wniosek kredytobiorcy w trybie:
aneksu w zakresie szczegółowych zasad określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut oraz dokonywania spłat rat kapitałowo-odsetkowych i przedterminowej spłaty pełnej lub częściowej kwoty kredytu bezpośrednio w walucie kredytu Bez opłat
aneksu w zakresie zwiększenia kwoty hipoteki w związku z objęciem zabezpieczeniem tą hipoteką nowej wierzytelności BZ WBK Bez opłat
aneksu do umowy lub umowy ugody – pozostałe przypadki nie wymienione w pkt 6a i 6b 200,00 zł
porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty wierzytelności w windykacji (w okresie wypowiedzenia umowy kredytowej) 100,00 zł
Za protest weksla min 16,00 zł + koszty
Wykonanie usługi fotoinspekcji, weryfikującej stan prac budowlanych 150,00 zł
Wykonanie usługi oceny wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu/pożyczki 200,00 zł

Kredyt mieszkaniowy (oprocentowanie zmienne i stałe 17))
Waluta zobowiązania Oferta 14) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,69 p.p. do 2,99 p.p.) od 4,94% 1)
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,99 p.p. do 3,29 p.p.) od 5,27% 2)
Waluta zobowiązania Klient Oferta 15) RRSO
EUR VIP, Premium, Classic, kredytowy LIBOR 3M dla EUR + marża (od 3,30 p.p. do 4,50 p.p.) od 4,01% 3)
pozostali LIBOR 3M dla EUR + marża (od 3,40 p.p. do 4,50 p.p.) od 4,11% 4)
Waluta zobowiązania Oferta w okresie 5 lat Oferta po okresie 5 lat RRSO
PLN oprocentowanie stałe w okresie 5 lat – 7,60% WIBOR 3M + marża 1,90 p.p. od 6,53% 5)
Kredyt mieszkaniowy - oferta na zakup nieruchomości od developerów z listy 16)
Waluta zobowiązania Oferta RRSO
PLN WIBOR 3M + marża 1,35 p.p od 4,79% 6)
KREDYT MIESZKANIOWY z dotacją NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu (oprocentowanie zmienne)
Waluta zobowiązania Oferta 14) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,69 p.p. do 2,99 p.p.) od 4,94% 7)
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,99 p.p. do 3,29 p.p.) od 5,27% 8)
KREDYT MIESZKANIOWY z Mieszkanie dla Młodych (oprocentowanie zmienne)
Waluta zobowiązania Oferta 14) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,69 p.p. do 2,99 p.p.) od 5,02% 9)
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,99 p.p. do 3,29 p.p.) od 5,36% 10)
Pożyczka hipoteczna (oprocentowanie zmienne i stałe) 17)
Waluta zobowiązania Oferta 14) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 2,89 p.p. do 5,79 p.p.) od 6,43% 11)
PLN WIBOR 3M + marża (od 3,19 p.p. do 6,09 p.p.) od 6,80% 12)
Waluta zobowiązania Oferta w okresie 5 lat Oferta po okresie 5 lat RRSO
PLN oprocentowanie stałe w okresie 5 lat – 9,10% WIBOR 3M + marża 3,50 p.p. od 8,89% 13)

Obowiązuje od 28.07.2014

Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej:
1) RRSO została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 2,68% (według stanu na dzień 21.07.2014), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,69 p.p., rata stała, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 275 400 PLN, (w tym kwota finansująca zakup nieruchomości 270 000 PLN powiększona o 2,0% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 5 400 PLN)
2) RRSO została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 2,68% (według stanu na dzień 21.07.2014), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,99 p.p., rata stała, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 270 000 PLN i prowizji 0% - dotyczy kredytu z Pakietem Ubezpieczeń Hipoteka+
3) RRSO została wyliczona przy założeniu, że LIBOR 3M dla EUR wynosi 0,17% (według stanu na dzień 21.07.2014), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 3,30 p.p., rata stała, okres spłaty 360 miesięcy, prowizja z tytułu udzielenia kredytu 2,0% dla Klienta wewnętrznego, dla kredytu w wysokości 240 000 PLN (równowartość)
4) RRSO została wyliczona przy założeniu, że LIBOR 3M dla EUR wynosi 0,17% (według stanu na dzień 21.07.2014), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 3,40 p.p., rata stała, okres spłaty 360 miesięcy, prowizja z tytułu udzielenia kredytu 2,0% dla Klienta wewnętrznego, dla kredytu w wysokości 240 000 PLN (równowartość)
5) RRSO została wyliczona przy założeniu, że oprocentowanie stałe przez okres 5 lat wynosi 7,60%, a po okresie 5 lat oprocentowanie zmienne oparte o WIBOR 3M wynosi 2,68% (według stanu na dzień 21.07.2014), dla marży 1,90 p.p., rata stała, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 276 750 PLN, (w tym kwota finansująca zakup nieruchomości 270 000 PLN powiększona o 2,5% prowizji dla Klienta z tytułu udzielenia kredytu tj. 6 750 PLN)
6) RRSO została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 2,68% (według stanu na dzień 21.07.2014), w ofercie na zakup nieruchomości od developerów z listy dla marży 1,35 p.p., rata stała, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 279 450 PLN, (w tym kwota finansująca zakup nieruchomości 270 000 PLN powiększona o 3,5% prowizji z tytułu udzielenia kredytu tj. 9 450 PLN)
7) RRSO została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 2,68% (według stanu na dzień 21.07.2014), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,69 p.p., rata stała, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 275 400 PLN, (w tym kwota finansująca zakup nieruchomości 270 000 PLN powiększona o 2,0% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 5 400 PLN)
8) RRSO została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 2,68% (według stanu na dzień 21.07.2014), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,99 p.p., rata stała, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 270 000 PLN i prowizji 0% - dotyczy kredytu z Pakietem Ubezpieczeń Hipoteka+
9) RRSO została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 2,68% (według stanu na dzień 21.07.2014), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,69 p.p., rata stała, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 275 400 PLN, (w tym kwota finansująca zakup nieruchomości 270 000 PLN powiększona o 2,0% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 5 400 PLN)
10) RRSO została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 2,68% (według stanu na dzień 21.07.2014), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,99 p.p., rata stała, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 270 000 PLN i prowizji 0% - dotyczy kredytu z Pakietem Ubezpieczeń Hipoteka+
11) RRSO została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 2,68% (według stanu na dzień 21.07.2014), w ofercie pożyczki hipotecznej dla marży 2,89 p.p., rata stała, okres spłaty 240 miesięcy, dla pożyczki w wysokości 183 600 PLN, (w tym kwota 180 000 PLN powiększona o 2,0% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia pożyczki tj. 3 600 PLN)
12) RRSO została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 2,68% (według stanu na dzień 21.07.2014), w ofercie pożyczki hipotecznej dla marży 3,19 p.p., rata stała, okres spłaty 240 miesięcy, dla pożyczki w wysokości 180 000 PLN i prowizji 0% - dotyczy kredytu z Pakietem Ubezpieczeń Hipoteka+
13) RRSO została wyliczona przy założeniu, że oprocentowanie stałe przez okres 5 lat wynosi 9,10%, a po okresie 5 lat oprocentowanie zmienne oparte o WIBOR 3M wynosi 2,68% (według stanu na dzień 21.07.2014), dla marży 3,50 p.p., rata stała, okres spłaty 240 miesięcy, dla pożyczki w wysokości 184 500 PLN, (w tym kwota 180 000 PLN powiększona o 2,5% prowizji dla Klienta z tytułu udzielenia pożyczki tj. 4 500 PLN)
14) Marże minimalne dostępne są tylko pod warunkiem posiadania w Banku przez Kredytobiorcę dowolnego konta osobistego wraz z wpływami dochodów w kwocie nie niższej niż 2 000 zł. miesięcznie. Wysokość marży ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
15) Marże minimalne dostępne są tylko pod warunkiem posiadania w Banku przez Kredytobiorcę dowolnego konta osobistego wraz z wpływami dochodów w kwocie nie niższej niż 2 000 zł. miesięcznie, lub 500 EUR (dla konta prowadzonego w EUR). Wysokość marży ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
16) Oferta kredytu hipotecznego dla klienta indywidualnego z przeznaczeniem na zakup nieruchomości od developera lub spółdzielni mieszkaniowej skredytowanych kredytem komercyjnym przez BZ WBK S.A. ograniczona tylko do waluty w PLN.
17) Oferta dla kredytów i pożyczek z oprocentowaniem stałym od 80 tys. PLN.

Klient wewnętrzny to Klient posiadający konto osobiste w BZ WBK spełniające następujące warunki: otwarte od minimum 4 pełnych miesięcy kalendarzowych, aktywne w ciągu ostatnich 6 miesięcy (a w przypadku kont prowadzonych krócej niż od 6 miesięcy - w całym okresie posiadania konta), na koncie nie występowało zadłużenie niedozwolone, w przypadku posiadania limitu kredytowego wpływy na konto były nie mniejsze niż określone w umowie o limit.

RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715 z późniejszymi zmianami).

Infolinia: 1 9999

 
 1. Doradca zbada zdolność kredytową.
 2. Doradzi Tobie najkorzystniejsze rozwiązanie.
 3. Przyjmie wniosek o decyzje wstępną dla kredytu mieszkaniowego.
 4. W ciągu 15 minut przekaże Tobie decyzję wstępną.
 5. Doradca umówi spotkanie z doradca hipotecznym w placówce banku.

w placówce Banku

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź dowolną placówkę BZ WBK.
 2. Wypełnij wniosek wraz z Doradcą.
 3. Do 15 minut otrzymasz decyzję kredytową.
 4. Podpisz umowę, a środki zostaną przelane na dowolne konto.

2013 © Bank Zachodni WBK

Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.
Bank Zachodni WBK oferuje: konta osobiste, konta walutowe, konta oszczędnościowe, lokaty terminowe, szybkie kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, karty płatnicze, karty kredytowe, karty przedpłacone (pre-paid) a także fundusze inwestycyjne i ubezpieczenia (np. podróżne, samochodowe, nieruchomości, kart płatniczych). W ofercie dla firm znajdą Państwo m.in.: rachunki firmowe, kredyty na bieżącą działalność, kredyty inwestycyjne oraz usługi faktoringu i leasingu.

Oferta dotycząca usług i cen obowiązuje we wszystkich placówkach i obsługujących klientów jednostkach centralnych Banku Zachodniego WBK S.A.

Infolinia

Infolinia 1 9999 Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm