Kontrast
A A A

Pożyczka hipoteczna

Pożyczka, którą możesz przeznaczyć na dowolny cel, a jej warunki dostosowane są do Twoich potrzeb i możliwości.

 
 • prowizja od 0%*
 • marża oraz prowizja ustalana indywidualnie dla każdego Klienta
 • jej maksymalna kwota wynosi 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie
 • okres kredytowania może wynieść do 20 lat
 • pożyczka udzielana jest w PLN (z zachowaniem spójności waluty dochodu z walutą pożyczki.)

Pożyczkę możesz przeznaczyć na:

 • dowolny cel, poza celami związanymi z działalnością gospodarczą i celami spekulacyjnymi,
 • spłatę posiadanych zobowiązań kredytowych w BZWBK lub innych bankach,
 • inne cele związane z zakupem/budową nieruchomości (np. zakup miejsca postojowego, zakup działki rekreacyjnej niezabudowanej lub zabudowanej domem letniskowym, budowa domu letniskowego, wkład partycypacyjny w TBS, zakup nieruchomości mieszkaniowych lub rekreacyjnych za granicą, wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej itp.)

* dotyczy oferty standardowej z prowizją 0% i Ubezpieczeniem na życie BEZPIECZNA HIPOTEKA oraz Ubezpieczeniem BEZPIECZNA HIPOTEKA
Szczegóły i warunki oferty dostępne w oddziałach BZ WBK.

Zabezpieczenie kredytu

Podstawowym zabezpieczeniem pożyczki jest hipoteka na nieruchomości:

 • obligatoryjnym i podstawowym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest hipoteka na nieruchomości mieszkaniowej,
 • nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie pożyczki musi być ubezpieczona od ognia i innych zdarzeń losowych (z wyjątkiem działek niezabudowanych).

Dodatkowe zabezpieczenia:

 • pełnomocnictwo do dysponowania kontem osobistym Pożyczkobiorcy (w BZ WBK), w przypadku posiadania konta przez Klienta,
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • ustanowienie Banku jako uposażonego z polisy ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorcy,
 • przelew wierzytelności w stosunku do spółdzielni mieszkaniowej lub developera,
 • weksel in blanco nie na zlecenie.

Ponadto:

Do czasu uprawomocnienia hipoteki, która stanowić będzie zasadnicze zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu kredytu, Bank może zastosować jedno z poniższych rozwiązań:

 • a) podwyższone oprocentowanie - o 1,00 p.p.
  Po uzyskaniu dokumentu z sądu potwierdzającego dokonanie wpisu hipotek (-i) na Nieruchomości Bank Zachodni WBK S.A. obniża niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni oprocentowanie spłacanego kredytu o 1,00 punkt procentowy.

lub

 • b) zabezpieczenie pomostowe w formie zaproponowanej przez Klienta.

Wymagane dokumenty

 • poprawnie wypełniony wniosek kredytowy,
 • karta informacyjna Klienta,
 • dokumenty do zweryfikowania zdolności kredytowej w zależności od źródła uzyskiwania dochodu,
 • dokumenty dotyczące nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Dokładniejsze informacje w zakresie wymaganych dokumentów oraz oferty można uzyskać:

Poznaj szczegóły:

 

1. Bank Zachodni WBK S.A., zwany dalej BZ WBK lub Bankiem, pobiera opłaty i prowizje zgodnie z niniejszą „Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności”, zwaną dalej „Taryfą”.

2. Definicje:

Placówka partnerska - placówka agencyjna BZ WBK działająca pod oznaczeniem „Bank Zachodni WBK Partner”

Placówka BZ WBK - oddział BZ WBK, placówka partnerska, inna jednostka organizacyjna BZ WBK obsługująca klientów

Dzień roboczy – każdy dzień nie będący sobotą lub dniem ustawowo wolnym od pracy

„inny bank” – inny niż BZ WBK podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w tym bank zagraniczny

rachunki własne - rachunki prowadzone na podstawie Regulaminu kont dla ludności dla tego samego Posiadacza

3. Opłaty i prowizje ustalane są w złotych polskich lub w walutach obcych.

4. Tryb pobierania opłat i prowizji

4.5. Ubezpieczenia

f) Ubezpieczenie Hipoteka+:
- dla Pakietów Życie 18+ oraz Życie 48+ Podstawą opłaty jest wysokość salda zadłużenia z tytułu Umowy kredytu w dniu obliczenia Raty kredytu, której termin płatności przypada w danym Okresie rozliczeniowym
- dla Pakietu Praca Podstawą opłaty jest wysokość Raty kredytu z tytułu Umowy kredytu, której termin płatności przypada w danym Okresie rozliczeniowym.

Wyszczególnienie czynności
1. Udzielenie kredytu (od kwoty kredytu/pożyczki, z wyłączeniem części tej kwoty przeznaczonej na opłacenie prowizji za udzielenie kredytu/pożyczki – w przypadku kredytowania prowizji)  
1.1 kredyt mieszkaniowy, pożyczka hipoteczna  
1.1a kredyt złotowy maks. 2,5%
1.1b kredyt w EUR (dotyczy kredytu mieszkaniowego) maks. 2,5%
1.2 kredyt mieszkaniowy z przeznaczeniem na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym od developera lub spółdzielni mieszkaniowej skredytowanej kredytem komercyjnym w BZ WBK 3,5%
1.3 kredyt mieszkaniowy z dotacją NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu maks. 2,5%
1.4 Kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla Młodych maks. 2,5%
2. Spłata całości lub części kredytu przed terminem (od kwoty wcześniejszej spłaty) Dotyczy kredytu mieszkaniowego, mieszkaniowego o stałej stopie procentowej z dopłatami do oprocentowania, mieszkaniowego z dotacją NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu, mieszkaniowego Mieszkanie dla Młodych, konsolidacyjnego, inwestorskiego, pożyczki hipotecznej, Business Locum
2.a o stopie stałej 3% lub wysokość stawki określona w umowie
2.b o stopie zmiennej Bez opłat lub wysokość stawki określona w umowie
3. Zmiana stałej stopy procentowej na zmienną (od kwoty pozostałej do spłaty) kredytu mieszkaniowego, mieszkaniowego o stałej stopie procentowej z dopłatami do oprocentowania, konsolidacyjnego, inwestorskiego, pożyczki hipotecznej, Business Locum. 3% lub wysokość stawki określona w umowie
4. Udzielenie promesy do kredytu hipotecznego
Jeżeli klient uzyskał kredyt, a wcześniej korzystał z promesy kredytowej to kwota zapłaconej przez klienta opłaty za udzielenie promesy jest zwracana na konto osobiste klienta w BZ WBK.
200,00 zł
5. Przewalutowanie kredytu (od kwoty podlegającej przewalutowaniu) Prowizji nie pobiera się w przypadku przewalutowania kredytu mieszkaniowego, konsolidacyjnego, inwestorskiego, pożyczki hipotecznej, kredytu Busines Locum z waluty obcej na złote polskie. 1%
6. Zmiana pozostałych warunków umowy na wniosek kredytobiorcy w trybie:
6.a aneksu w zakresie szczegółowych zasad określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut oraz dokonywania spłat rat kapitałowo-odsetkowych i przedterminowej spłaty pełnej lub częściowej kwoty kredytu bezpośrednio w walucie kredytu Bez opłat
6.b aneksu w zakresie zwiększenia kwoty hipoteki w związku z objęciem zabezpieczeniem tą hipoteką nowej wierzytelności BZ WBK Bez opłat
6.c aneksu do umowy lub umowy ugody – pozostałe przypadki nie wymienione w pkt 6a i 6b 200,00 zł
6.d porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty wierzytelności w windykacji (w okresie wypowiedzenia umowy kredytowej) 100,00 zł
7. Wykonanie usługi fotoinspekcji, weryfikującej stan prac budowlanych 150,00 zł
8. Wykonanie usługi oceny wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu/pożyczki 200,00 zł

Czynności związane z wystawianiem zaświadczeń i potwierdzeń

Wyszczególnienie czynności
2. Sporządzenie różnego rodzaju zaświadczeń, odpisów, kopii i innych dokumentów na życzenie klienta lub upoważnionego zleceniodawcy 50,00 zł

Czynności monitoringowe i windykacyjne

Wyszczególnienie czynności
1. Monity  
1.1 wysłanie monitu dotyczącego nieterminowej spłaty, niedozwolonego zadłużenia, dostarczenia wymaganych dokumentów, braku deklarowanych wpływów dla rachunków osobistych z limitem oraz braku realizacji zobowiązań wynikających z umowy kredytowej  
1.1a wysyłane listem zwykłym według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 1,75 zł
1.1b wysyłane listem poleconym według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 4,20 zł
1.1c wysyłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 6,60.zł
1.2 wysłanie monitu dotyczącego dostarczenia dokumentów dotyczących zabezpieczeń  
1.2a wysłanie pierwszego monitu Bez opłat
1.2b wysłanie kolejnego monitu listem zwykłym według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 1,75 zł
1.2c wysłanie kolejnego monitu listem poleconym według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 4,20 zł
1.2d wysłanie kolejnego monitu listem poleconym za potwierdzeniem odbioru według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 6,60.zł
2. Wezwanie do zapłaty wysłane w procesie windykacji  
2.1 wysyłane listem zwykłym według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 1,75 zł
2.2 wysyłane listem poleconym według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 4,20 zł
2.3 wysyłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 6,60 zł
3. Wysłanie monitu dotyczącego zobowiązań wynikających z umowy o najem kasety/skrytki sejfowej, deklaracji przechowywania depozytu rzeczowego  
3.1 wysyłane listem zwykłym według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 1,75 zł
3.2 wysyłane listem poleconym według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 4,20 zł
3.3 wysyłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 6,60 zł

W przypadku skierowania przez Klienta do Banku pisma drogą pocztową lub przeprowadzenia z inicjatywy Klienta z Bankiem rozmowy telefonicznej, w związku z niewłaściwym wykonaniem przez Bank umowy, której dotyczy monit lub wezwanie, Bank zwróci Klientowi koszty bezpośrednio związane z wykonaniem przez Klienta powyższych czynności.

Ad. 1.1, 2. Opłaty za poszczególne czynności wskazane w Taryfie naliczane będą w odstępach czasowych nie krótszych niż 3 dniowe, po bezskutecznym zastosowaniu poprzedniej czynności, za wyjątkiem sytuacji gdy za dane działanie Bank nie pobiera opłaty.

Ad. 1.1 w zakresie wysłania monitu za dostarczenie wymaganych dokumentów, 1.2. Nie dotyczy kredytów hipotecznych udzielonych na podstawie wniosków złożonych do dnia 31.03.2013 r. oraz kredytów innych niż hipoteczne udzielonych na podstawie wniosków złożonych do dnia 6.09.2013 r. w placówkach Banku lub przy udziale jednostek centralnych Banku, które przed dniem połączenia Kredyt Banku S,A, z Bankiem Zachodnim WBK S.A. były placówkami lub jednostkami centralnymi byłego Kredyt Banku S.A.

Kredyt mieszkaniowy (oprocentowanie zmienne i stałe 17))
Waluta zobowiązania Oferta 14) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,69 p.p. do 2,99 p.p.) od 3,85% 1)
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,99 p.p. do 3,29 p.p.) od 4,17% 2)
Waluta zobowiązania Klient Oferta 15) RRSO
EUR VIP, Premium, Classic, kredytowy LIBOR 3M dla EUR + marża (od 3,30 p.p. do 4,50 p.p.) od 3,68% 3)
pozostali LIBOR 3M dla EUR + marża (od 3,40 p.p. do 4,50 p.p.) od 3,78% 4)
Waluta zobowiązania Oferta w okresie 5 lat Oferta po okresie 5 lat RRSO
PLN oprocentowanie stałe w okresie 5 lat – 7,60% WIBOR 3M + marża 1,90 p.p. od 5,83% 5)
Kredyt mieszkaniowy - oferta na zakup nieruchomości od developerów z listy 16)
Waluta zobowiązania Oferta RRSO
PLN WIBOR 3M + marża 1,35 p.p od 3,69% 6)
KREDYT MIESZKANIOWY z dotacją NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu (oprocentowanie zmienne)
Waluta zobowiązania Oferta 14) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,69 p.p. do 2,99 p.p.) od 3,93% 7)
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,99 p.p. do 3,29 p.p.) od 4,26% 8)
KREDYT MIESZKANIOWY z Mieszkanie dla Młodych (oprocentowanie zmienne)
Waluta zobowiązania Oferta 14) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,69 p.p. do 2,99 p.p.) od 3,93% 9)
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,99 p.p. do 3,29 p.p.) od 4,26% 10)
Pożyczka hipoteczna (oprocentowanie zmienne i stałe) 17)
Waluta zobowiązania Oferta 14) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 2,89 p.p. do 5,79 p.p.) od 5,32% 11)
PLN WIBOR 3M + marża (od 3,19 p.p. do 6,09 p.p.) od 5,68% 12)
Waluta zobowiązania Oferta w okresie 5 lat Oferta po okresie 5 lat RRSO
PLN oprocentowanie stałe w okresie 5 lat – 9,10% WIBOR 3M + marża 3,50 p.p. od 8,34% 13)

KREDYT MIESZKANIOWY/POŻYCZKA HIPOTECZNA

(oprocentowanie zmienne z zastosowaniem usługi „Kredyt nie droższy niż”)

Niniejsza stawka oprocentowania może zostać zastosowana wyłącznie dla kredytów / pożyczek udzielonych w PLN, których kwota kredytu została w całości wypłacona i dla których minimalna kwota pozostałego do spłaty kapitału to 300.000 PLN Bank po złożeniu przez Kredytobiorcę wniosku o zmianę warunków Umowy podejmuje decyzję o możliwości udostępnienia usługi „kredyt nie droższy niż” polegającej na ustaleniu maksymalnej wartości dla stawki WIBOR 3M i zastrzega sobie prawo odmowy zaakceptowania wniosku o zmianę warunków umowy). Kwota pozostałego do spłaty kapitału ustalana jest przez Bank na dzień sporządzania projektu aneksu do umowy.

Kredyt mieszkaniowy/pożyczka hipoteczna
Waluta zobowiązania Oferta w okresie od 1 do 5 lat (wskazanym w aneksie do umowy kredytu) Oferta po okresie od 1 do 5 lat (wskazanym w aneksie do umowy kredytu) Dodatkowe kryteria
PLN Oprocentowanie = niższa ze stawek WIBOR3M + marża z umowy lub Maksymalny limit dla WIBOR 3M + marża z umowy WIBOR3M + marża z umowy - minimalne saldo kredytu 300.000 PLN
- wypłacony cały kredyt

Obowiązuje od 31.03.2015

Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej:
1) RRSO została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,65% (według stanu na dzień 27.03.2015), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,69 p.p., rata stała, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 265 200 PLN, (w tym kwota finansująca zakup nieruchomości 260 000 PLN powiększona o 2,0% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 5 200 PLN). Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 170 422,62 PLN
2) RRSO została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,65% (według stanu na dzień 27.03.2015), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,99 p.p., rata stała, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 260 000 PLN i prowizji 0% - dotyczy kredytu z Ubezpieczeniem BEZPIECZNA HIPOTEKA oraz Ubezpieczeniem na życie BEZPIECZNA HIPOTEKA. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 186 754,90 PLN.
3) RRSO została wyliczona przy założeniu, że LIBOR 3M dla EUR wynosi 0,013% (według stanu na dzień 27.03.2015), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 3,30 p.p., rata stała, okres spłaty 360 miesięcy, prowizja z tytułu udzielenia kredytu 2,0% dla Klienta wewnętrznego, dla kredytu w wysokości 240 000 PLN (równowartość). Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 35 156,98 EUR.
4) RRSO została wyliczona przy założeniu, że LIBOR 3M dla EUR wynosi 0,013% (według stanu na dzień 27.03.2015), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 3,40 p.p., rata stała, okres spłaty 360 miesięcy, prowizja z tytułu udzielenia kredytu 2,0% dla Klienta wewnętrznego, dla kredytu w wysokości 240 000 PLN (równowartość). Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 36 315,41 EUR.
5) 5) RRSO została wyliczona przy założeniu, że oprocentowanie stałe przez okres 5 lat wynosi 7,60%, a po okresie 5 lat oprocentowanie zmienne oparte o WIBOR 3M wynosi 1,65% (według stanu na dzień 27.03.2015), dla marży 1,90 p.p., rata stała, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 266 500 PLN, (w tym kwota finansująca zakup nieruchomości 260 000 PLN powiększona o 2,5% prowizji dla Klienta z tytułu udzielenia kredytu tj. 6 500 PLN). Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 248 493,89 PLN
6) RRSO została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,65% (według stanu na dzień 27.03.2015), w ofercie na zakup nieruchomości od developerów z listy dla marży 1,35 p.p., rata stała, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 269 100 PLN, (w tym kwota finansująca zakup nieruchomości 260 000 PLN powiększona o 3,5% prowizji z tytułu udzielenia kredytu tj. 9 100 PLN). Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 164 630,80 PLN
7) RRSO została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,65% (według stanu na dzień 27.03.2015), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,69 p.p., rata stała, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 265 200 PLN, (w tym kwota finansująca zakup nieruchomości 260 000 PLN powiększona o 2,0% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 5 200 PLN). Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 176 697,46 PLN.
8) RRSO została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,65% (według stanu na dzień 27.03.2015), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,99 p.p., rata stała, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 260 000 PLN i prowizji 0% - dotyczy kredytu z Ubezpieczeniem BEZPIECZNA HIPOTEKA oraz Ubezpieczeniem na życie BEZPIECZNA HIPOTEKA. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 189 895,41 PLN.
9) RRSO została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,65% (według stanu na dzień 27.03.2015), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,69 p.p., rata stała, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 265 200 PLN, (w tym kwota finansująca zakup nieruchomości 260 000 PLN powiększona o 2,0% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 5 200 PLN). Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 176 697,46 PLN.
10) RRSO została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,65% (według stanu na dzień 27.03.2015), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,99 p.p., rata stała, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 260 000 PLN i prowizji 0% - dotyczy kredytu z Ubezpieczeniem BEZPIECZNA HIPOTEKA oraz Ubezpieczeniem na życie BEZPIECZNA HIPOTEKA. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 189 895,41 PLN.
11) RRSO została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,65% (według stanu na dzień 27.03.2015), w ofercie pożyczki hipotecznej dla marży 2,89 p.p., rata stała, okres spłaty 240 miesięcy, dla pożyczki w wysokości 183 600 PLN, (w tym kwota 180 000 PLN powiększona o 2,0% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia pożyczki tj. 3 600 PLN). Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 108 680,22 PLN
12) RRSO została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,65% (według stanu na dzień 27.03.2015), w ofercie pożyczki hipotecznej dla marży 3,19 p.p., rata stała, okres spłaty 240 miesięcy, dla pożyczki w wysokości 180 000 PLN i prowizji 0% - dotyczy kredytu z Ubezpieczeniem BEZPIECZNA HIPOTEKA oraz Ubezpieczeniem na życie BEZPIECZNA HIPOTEKA. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 114 647,53 PLN.
13) RRSO została wyliczona przy założeniu, że oprocentowanie stałe przez okres 5 lat wynosi 9,10%, a po okresie 5 lat oprocentowanie zmienne oparte o WIBOR 3M wynosi 1,65% (według stanu na dzień 27.03.2015), dla marży 3,50 p.p., rata stała, okres spłaty 240 miesięcy, dla pożyczki w wysokości 184 500 PLN, (w tym kwota 180 000 PLN powiększona o 2,5% prowizji dla Klienta z tytułu udzielenia pożyczki tj. 4 500 PLN). Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 165 823,15 PLN.
14) Marże minimalne dostępne są tylko pod warunkiem posiadania w Banku przez Kredytobiorcę dowolnego konta osobistego wraz z wpływami dochodów w kwocie nie niższej niż 2 000 zł. miesięcznie. Wysokość marży ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
15) Marże minimalne dostępne są tylko pod warunkiem posiadania w Banku przez Kredytobiorcę dowolnego konta osobistego wraz z wpływami dochodów w kwocie nie niższej niż 2 000 zł. miesięcznie, lub 500 EUR (dla konta prowadzonego w EUR). Wysokość marży ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
16) Oferta kredytu hipotecznego dla klienta indywidualnego z przeznaczeniem na zakup nieruchomości od developera lub spółdzielni mieszkaniowej skredytowanych kredytem komercyjnym przez BZ WBK S.A. ograniczona tylko do waluty w PLN..
17) Oferta dla kredytów i pożyczek z oprocentowaniem stałym od 80 tys. PLN.

Klient wewnętrzny to Klient posiadający konto osobiste w BZ WBK spełniające następujące warunki: otwarte od minimum 4 pełnych miesięcy kalendarzowych, aktywne w ciągu ostatnich 6 miesięcy (a w przypadku kont prowadzonych krócej niż od 6 miesięcy - w całym okresie posiadania konta), na koncie nie występowało zadłużenie niedozwolone, w przypadku posiadania limitu kredytowego wpływy na konto były nie mniejsze niż określone w umowie o limit.

RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715 z późniejszymi zmian

Przez telefon

Zadzwoń tel. 1 9999
z komórki 61 81 19999

(w dni robocze w godzinach 8-20)
opłata za połączenie zgodna taryfą danego operatora
 1. Doradca zbada zdolność kredytową.
 2. Doradzi Tobie najkorzystniejsze rozwiązanie.
 3. Przyjmie wniosek o decyzje wstępną dla kredytu mieszkaniowego.
 4. W ciągu 15 minut przekaże Tobie decyzję wstępną.
 5. Doradca umówi spotkanie z doradca hipotecznym w placówce banku.

w placówce Banku

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź dowolną placówkę BZ WBK.
 2. Wypełnij wniosek wraz z Doradcą.
 3. Do 15 minut otrzymasz decyzję kredytową.
 4. Podpisz umowę, a środki zostaną przelane na dowolne konto.

2015 © Bank Zachodni WBK

Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.
Bank Zachodni WBK oferuje: konta osobiste, konta walutowe, konta oszczędnościowe, lokaty terminowe, szybkie kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, karty płatnicze, karty kredytowe, karty przedpłacone (pre-paid) a także fundusze inwestycyjne i ubezpieczenia (np. podróżne, samochodowe, nieruchomości, kart płatniczych). W ofercie dla firm znajdą Państwo m.in.: rachunki firmowe, kredyty na bieżącą działalność, kredyty inwestycyjne oraz usługi faktoringu i leasingu.

Oferta dotycząca usług i cen obowiązuje we wszystkich placówkach i obsługujących klientów jednostkach centralnych Banku Zachodniego WBK S.A.

Infolinia

Infolinia 1 9999 Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm