Infolinia: 1 9999

FATCA - nowe przepisy dla Banku i jego Klientów

Podstawowe informacje Najczęstsze pytania Oświadczenia FATCA Kontakt

Co to jest FATCA?

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) to regulacja Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej dotycząca ujawniania informacji o rachunkach zagranicznych dla celów wypełnienia obowiązków podatkowych w USA. Jej celem jest zapewnienie, aby osoby fizyczne oraz podmioty posiadające obowiązek podatkowy wobec USA wywiązywały się z niego również z tytułu aktywów posiadanych poza USA.

FATCA w polskich przepisach

Instytucje finansowe działające w Polsce (w tym banki, domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, firmy ubezpieczeniowe) zostały zobowiązane do współpracy z polskimi i amerykańskimi instytucjami podatkowymi w celu realizacji wymogów FATCA. Obowiązki te nakładają:

 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA link
 • Umowa między rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszące Uzgodnienia Końcowe, podpisane w Warszawie dnia 7 października 2014 r. link

Blokada rachunku FATCA

Regulacja FATCA jest to Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, która ma na celu ograniczenie unikania opodatkowania środków podlegających opodatkowaniu zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych.

Analogiczne rozwiązanie zakładające wymianę określonych informacji podatkowych pomiędzy wszystkimi państwami zostało opracowane na forum Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zatytułowane Common Reporting Standard i na terytorium Unii Europejskiej wdrożone dyrektywą 2014/107 i wdrażane do krajowego porządku prawnego ustawą o wymienia informacji podatkowych z innymi państwami (UC17) w chwili obecnej ten projekt ustawy ma być procedowany przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Obowiązek złożenia oświadczenia FATCA związany jest z posiadaniem rachunku finansowego prowadzonego przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie i zakłady ubezpieczeń. Co ważne ze względu na ramy czasowe obowiązywania regulacji FATCA możemy mieć do czynienia z trzema rodzajami rachunków.

Pierwszy z nich to rachunki które zostały otworzone do dnia 30 czerwca 2014 r. (tzw. rachunki stare) w stosunku do których weryfikacja statusu podatnika odbywa się na podstawie danych klienta posiadanych przez instytucje finansowe. W odniesieniu do rachunków starych instytucje są upoważnione do żądania oświadczenia FATCA lub dokumentów potwierdzających status podatkowy klienta.

Drugi rodzaj to rachunki otwarte od 1 lipca 2014 r. do 1 grudnia 2015 r.(tzw. rachunki z okresu przejściowego) w ich przypadku klient jest zobowiązany do złożenia oświadczenia FATCA, a instytucja może weryfikować treść złożonego oświadczenia, żądając przedstawienia dokumentów. Instytucja finansowa w przypadku nieotrzymania oświadczenia FATCA przed 1 grudnia 2016 r. jest zobowiązana do zablokowania rachunku finansowego co będzie oznaczało całkowitą niemożliwość korzystania i dysponowania ze zgromadzonych na rachunku środków. W przypadku zastosowania blokady rachunku, instytucja finansowa w terminie 3 dni od otrzymania oświadczenia jest zobowiązana do odblokowania rachunku.

Trzeci rodzaj to rachunki otwarte po 1 grudnia 2015 r. (tzw. rachunki nowe) w przypadku których oświadczenie na potrzeby FATCA należy odebrać każdorazowo w trakcie procedury otwierania rachunku.

Co ważne klient jest zobowiązany do złożenia odrębnego oświadczenia na potrzeby FATCA każdej instytucji finansowej w której posiada rachunek finansowy, ponieważ te instytucje muszą oddzielnie przeprowadzić procesy określone w powszechnie obowiązującymi przepisami.

Zwrócić należy uwagę, że niewykonanie przez instytucję finansową obowiązku blokady rachunku finansowego zagrożone jest karą grzywny w wysokości ponad 4.000.000 zł

Szczegółowa informacja na temat blokady rachunku jest dostępna również na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: http://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2016/obowiazek_zlozenia_oswiadczenia_fatca.html

Obowiązki wynikające z FATCA

Polskie przepisy implementujące FATCA nakładają obowiązki zarówno na instytucje finansowe, jak i na klientów tych instytucji. Głównymi obowiązkami wynikającymi z FATCA dla instytucji finansowych są:

 • identyfikowanie wśród swoich klientów tzw. osób amerykańskich, które posiadają obowiązki podatkowe w Stanach Zjednoczonych
 • coroczne przekazywanie informacji o rachunkach tych osób amerykańskich do organu upoważnionego przez Ministra Finansów.

Obowiązki wynikające z FATCA dla klientów sprowadzają się do przekazania informacji i dokumentów wymaganych do poprawnego określenia statusu FATCA klienta przez instytucje finansowe.

Informacja na temat zgodności Banku Zachodniego WBK S.A. z FATCA

Informujemy, iż w dniu 7 października 2014 r. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podpisał z Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki umowę w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, zwana dalej „IGA”.

 

Oficjalny tekst IGA - wersja angielska

Oficjalny tekst IGA – polskie tłumaczenie

 

Natomiast w dniu 9 października 2015r. Sejm przyjął ustawę o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA

 

Zgodnie z wymogami FATCA, Bank Zachodni WBK S.A. został zarejestrowany na stronie internetowej Urzędu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki (http://www.irs.gov/) pod następującymi danymi:

 

Nazwa: Bank Zachodni WBK S.A.
Model: IGA 1A
Numer GIIN (Global Intermediary Identification Number): B64D0N.00500.ME.616
Status FATCA: Reporting Model 1 FFI

Najczęściej zadawane pytania

 • Kiedy FATCA wchodzi w życie?

  Przepisy FATCA w Polsce obowiązują od 1 grudnia 2015 r.

 • Jakie instytucje podlegają postanowieniom FATCA?

  Regulacje FATCA są obligatoryjne dla wszystkich instytucji finansowych w Polsce (banki, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe i inne). Należy mieć jednak na uwadze, że podejście poszczególnych instytucji finansowych do wdrożenia FATCA może być różne – np. klienci mogą zostać poproszeni o określenie swoich obowiązków podatkowych na różnych formularzach.

 • Jacy klienci podlegają regulacjom FATCA?

  Regulacjom FATCA podlegają klienci indywidualni i firmowi

 • Co powinien zrobić klient?

  W celu ustalenia Państwa statusu FATCA możemy zwracać się o przekazanie dodatkowych informacji lub dodatkowych dokumentów. Klienci, których będzie to dotyczyło zostaną poinformowani w trakcie procesów obsługi w różnych kanałach sprzedaży, bądź odrębną komunikacją. Rodzaj informacji/dokumentów o jakie zostanie poproszony klient zależeć będą od tego kiedy klient zakupił produkt podlegający FATCA – podział klientów na nowych/istniejących/z okresu przejściowego.

 • Klienci nowi, klienci istniejący i klienci z okresu przejściowego

  Klienci nowi to klienci, którzy zakupili produkty podlegające FATCA od dnia wejścia w życie w Polsce regulacji FATCA, czyli od 1 grudnia 2015 r.
  Klienci istniejący to klienci, którzy posiadali produkty podlegające FATCA na dzień 30 czerwca 2014 r.
  Klienci z okresu przejściowego to klienci, którzy zakupili produkt podlegający FATCA w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 listopada 2015 r.

 • Dlaczego dostałem/dostałam pismo z Banku z prośbą o dostarczenie oświadczenia?

  Bank Zachodni WBK SA ma obowiązek uzyskania oświadczenia o rezydencji podatkowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki od Klientów z tzw. okresu przejściowego. To Klienci, którzy zawarli umowę z BZWBK na produkt podlegający ustawie FATCA (m.in. rachunki bieżące, lokaty terminowe, rachunki inwestycyjne lub kupujący Jednostki Uczestnictwa) w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 listopada 2015 r.
  Informacja o konieczności dostarczenia formularza oświadczenia (oświadczenia dla ludności i dla firm) o spełnieniu lub niespełnieniu warunków definicji podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki dla celów FATCA została przekazany przez BZWBK Klientom w korespondencji wysłanej na koniec marca 2016r. Oświadczenia można odesłać na adres Bank Zachodni WBK S.A. BIURO KONTROLI OBLIGATORYJNYCH, ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40, 50-950 Wrocław. Oświadczenie można również:
  złożyć w dowolnym oddziale Banku Zachodniego WBK lub poprzez dedykowanego doradcę,
  złożyć przez usługi BZWBK24 w trakcie zakupu nowego produktu depozytowego (wyłącznie w przypadku, gdy klient ma aktywne usługi bankowości elektronicznej),
  zgłosić telefonicznie pod nr 1 9999* (po potwierdzeniu przez Doradcę tożsamości).

  Nieotrzymanie przez BZWBK wypełnionego i podpisanego przez Klienta Oświadczenia przed upływem 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy (licząc od dnia 1 grudnia 2015 r.), będzie wiązało się z obowiązkiem dokonania przez Bank blokady rachunku, polegającej na czasowym uniemożliwieniu dysponowania i korzystania z wartości majątkowych zgromadzonych na rachunku. Blokada może dotyczyć części wartości majątkowych znajdujących się na rachunku zbiorczym. Wartościami majątkowymi są środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.) np. papiery wartościowe, niebędące papierami wartościowymi tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, opcje, kontrakty terminowe, swap, a także inne papiery wartościowe lub wartości dewizowe, prawa majątkowe, rzeczy ruchome oraz nieruchomości.
  Blokada rachunku finansowego zostanie dokona się w terminie 3 dni roboczych, od dnia, w którym upłynie termin na złożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej (1 grudnia 2016r.).
  BZWBK niezwłocznie poinformuje posiadacza rachunku o blokadzie oraz warunkach jego odblokowania. Odblokowanie rachunku nastąpi nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Bank od Klienta wypełnionego i podpisanego oświadczenia.

  *Opłata zgodnie z taryfą danego operatora.

 • Czemu inny bank, z którego usług korzystam, poprosił mnie o inne dokumenty niż Bank Zachodni WBK S.A.?

  Każdy bank, instytucja finansowa podlegająca regulacjom FATCA samodzielnie decyduje o formach pozyskiwania przez klientów informacji niezbędnych do określenia statusu FATCA. W związku z tym mogą występować różnice w dokumentacji wymaganej przez poszczególne instytucje.

 • Czy zbieranie informacji wymaganych przez FATCA jest jednorazowe?

  W większości przypadków zebranie informacji będzie jednorazowe. W szczególnych przypadkach, w przypadku gdy zmienią się dane dotyczące Państwa rachunku, bank może być zobowiązany do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych danych lub dokumentów.

 • Kiedy bank będzie musiał przekazać informacje o moich rachunkach do organu podatkowego?

  Regulacja FATCA ma na celu zapobieganie unikania przez osoby posiadające obowiązki podatkowe w USA. Bank Zachodni WBK S.A. będzie przekazywać do wskazanego przez Ministra ds. finansów organu informacje dotyczące rachunków posiadanych przez osobę podlegającą obowiązkowi podatkowemu w USA. Dodatkowo obowiązek raportowania będzie dotyczył także klientów, którzy nie przekazali w terminie do banku dodatkowych informacji lub dokumentów wymaganych przez bank.

 • Jakie informacje będą przekazywane do organów podatkowych?

  Zakres informacji jakie będą przekazywane do lokalnych organów podatkowych będą z jednej strony dotyczyły klienta (m.in. imię i nazwisko, adres, TIN – amerykański numer identyfikacji podatkowej) oraz posiadanych przez niego rachunków (m.in. identyfikator rachunku, saldo rachunku).

 • Jakich informacji lub dokumentów może oczekiwać ode mnie bank?

  Dla klientów indywidualnych bank wymagać będzie określenia, czy posiadają oni obowiązki podatkowe w USA. Dodatkowo klient może zostać poproszony o uzupełnienie danych osobowych, w szczególności kraj i miejsce urodzenia, obywatelstwo. Klienci firmowi w wyniku analizy posiadanych przez bank danych będą klasyfikowani do odpowiedniego statusu FATCA. Dla części klientów wymagane będzie złożenie oświadczenia FATCA wskazującego określony status klienta. Wzór Oświadczenia dla klienta indywidualnego do pobrania

 • Czy otrzymam od banku wszystkie konieczne formularze do wypełnienia?

  Tak.

 • Czy wymagane informacje lub dokumenty związane z FATCA będę musiał przekazać w określonym terminie?

  Z reguły dodatkowe informacje będą zbierane bezpośrednio w trakcie procesów sprzedażowych lub aktualizowania danych. W wyjątkowych sytuacjach klienci zostaną poinformowani o dostarczenie dodatkowej dokumentacji osobną korespondencją lub poprzez kontakt z doradcą. W takim przypadku zostaną poinformowani o wymaganym terminie dostarczenia.

 • Co się stanie jeśli nie przekażę informacji/dokumentów wymaganych na mocy FATCA?

  Zgodnie z wymogami regulacji FATCA Bank Zachodni WBK S.A. oraz każda instytucja finansowa w Polsce podlegająca FATCA będą zobowiązani przekazać do wyznaczonych organów informacje o rachunkach klientów, którzy nie przekazali w terminie wymaganej dokumentacji lub informacji.
  Dodatkowo dla klientów, którzy zakupili produkty FATCA w okresie od 1 lipca 2014 do 30 listopada 2015 instytucje finansowe będą występować z żądaniem dostarczenia oświadczeń FATCA. W przypadku nie dostarczenia takiego oświadczenia w terminie instytucja finansowa zgodnie z przepisami prawa będzie zobowiązana do zablokowania aktywów znajdujących się na produktach FATCA posiadanych przez klientów.

 • Co zrobić, jeśli podlegam przepisom FATCA?

  Regulacjom FATCA podlegają wszyscy klienci, jednak niektórzy z nich w mniejszym zakresie. Wszyscy klienci, którzy będą musieli dostarczyć dodatkowe informacje lub dokumenty zostaną o tym poinformowani w trakcie procesów sprzedażowych/aktualizowania danych/odrębną komunikacją. Niezmiernie istotne jest aby każdy klient, który otrzyma taką prośbę dostarczył wymagane dokumenty i informacje terminowo.

 • Kiedy posiadam obowiązki podatkowe w Stanach Zjednoczonych (osoba indywidualna)?

  Klient (osoba indywidualna) posiada obowiązek podatkowy w Stanach Zjednoczonych w przypadku, gdy istnieje obowiązek składania zeznania podatkowego lub zeznania dotyczącego nabycia spadku w USA, w szczególności może to mieć miejsce, gdy osoba:
  • Posiada obywatelstwo USA i nie zrzekła się go lub
  • Otrzymała Zieloną kartę lub
  • Przebywała na terytorium USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni (ustalając łączną liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz) lub
  • Posiada ośrodek interesów życiowych w USA (np. miejsce zamieszkania w USA).

  Prosimy pamiętać, że Bank Zachodni WBK S.A. nie oferuje usług doradztwa podatkowego. W przypadku pytań związanych z kwestiami podatkowymi prosimy skontaktować się z doradcą podatkowym lub zapoznać się z informacjami podanymi na stronie internetowej Internal Revenue Service (w języku angielskim)

 • Jaki typ/status klienta jest dla mnie odpowiedni (firmy)?

  Statusy FATCA Klienta firmowego

 • Podobne informacje należy przekazać w związku z przepisami FATCA, jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma regulacjami?

  Jeśli klient dostarczył informacji dla potrzeb ustawy FATCA, Bank wciąż może poprosić o dostarczenie dodatkowych informacji, gdyż CRS i FATCA stanowią dwie odrębne regulacje.

  FATCA jest aktem prawa amerykańskiego, na podstawie którego instytucje finansowe zobowiązane są do identyfikacji tzw. US Persons oraz przesyłania wymaganych informacji zgodnie z przepisami FATCA, w oparciu o m.in. obywatelstwo. CRS wymaga natomiast, aby instytucje finansowe identyfikowały rezydencję podatkową klientów oraz przekazywały informacje o tych klientach, których rezydencja podatkowa znajduje się w innym kraju niż ten, w którym prowadzone są ich rachunki.

Oświadczenia

Typ klienta
Formularz oświadczenia FATCA/CRS
FATCA/CRS Declaration
Klienci indywidualni(w tym jednoosobowe działalności gospodarcze, rolnicy, wolne zawody)
Klienci firmowi (z wyłączeniem spółek cywilnych) wraz z osobami kontrolującymi
Spółki cywilne wraz z osobami kontrolującymi

Kontakt

Prosimy pamiętać, że Bank Zachodni WBK S.A. nie oferuje usług doradztwa podatkowego. W przypadku pytań związanych z kwestiami podatkowymi prosimy skontaktować się z doradcą podatkowym lub zapoznać się z informacjami podanymi na stronie internetowej Internal Revenue Service (w języku angielskim)

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących obsługi FATCA w Banku Zachodnim WBK S.A. prosimy o kontakt na skrzynkę funkcyjną FATCA.POLAND@bzwbk.pl.

 

Infolinia

Infolinia 1 9999* lub
781 119 999*
Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999*
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards Priceless Specials

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm