Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A

Transakcja IRS

Transakcja IRS polega na wymianie płatności odsetkowych w danej walucie naliczanych według zmiennej stopy procentowej na płatności odsetkowe liczone według stałej stopy procentowej od ustalonej kwoty nominału.

 

W okresie trwania transakcji Kupujący (płatnik wg stałej stopy) płaci Sprzedającemu (płatnik wg zmiennej stopy) w określonych terminach odsetki od umówionej kwoty nominału transakcji naliczone według stałej stopy, a w zamian za to otrzymuje od Sprzedającego odsetki od tej samej kwoty nominału naliczone według zmiennej stopy (np. WIBOR 1M, CHF LIBOR 3M). Typowym przykładem wykorzystania transakcji IRS jest zabezpieczenie kosztów obsługi kredytu o zmiennym oprocentowaniu przed wzrostem stóp procentowych.

 

Schemat zawierania oraz rozliczania transakcji

1. W momencie zawarcia transakcji ustalane są m.in. następujące parametry:

 • nominał oraz waluta transakcji IRS
 • stała stopa procentowa, według której Klient będzie dokonywał płatności w okresie trwania transakcji
 • rodzaj zmiennej stawki procentowej, według której Klient będzie otrzymywał płatności w okresie trwania transakcji
 • bazy naliczania odsetek oraz konwencja ustalania dni płatności
 • daty rozpoczęcia i zakończenia okresów odsetkowych oraz daty fixingow
 • ewentualny harmonogram amortyzacji

2. Dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego, na podstawie stawki referencyjnej ustalana jest zmienna stopa procentowa, jaka będzie obowiązywać w tym okresie.

3. Na koniec każdego okresu odsetkowego Kupujący płaci odsetki naliczone według stałej stopy procentowej w transakcji IRS, a otrzymuje odsetki naliczone według zmiennej stopy procentowej, ustalonej dla danego okresu odsetkowego. Rozliczenie następuje poprzez wypłacenie różnicy pomiędzy obiema płatnościami (rozliczenie netto).

 

Stawka referencyjna jest ustaloną w transakcji oficjalnie publikowaną referencyjną stopą rynku pieniężnego dla danej waluty, np. WIBOR 1M, EURIBOR 6M, CHF LIBOR 3M.

 

 
 

Efekt zabezpieczenia

Klient posiadający kredyt o zmiennym oprocentowaniu zabezpiecza się przed wzrostem stop procentowych poprzez kupno IRS.
W efekcie, w okresie zabezpieczenia koszt obsługi kredytu nie zmieni się, niezależnie od zmiany stop procentowych na rynku.

 

 
 

Korzyści

 • Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian stóp procentowych
 • Ułatwienie planowania finansowego poprzez ustabilizowanie kosztów odsetkowych
 • Swoboda w wyborze okresu zabezpieczenia – czas trwania transakcji IRS nie musi obejmować całego okresu kredytowania
 • Możliwość dopasowania transakcji IRS do parametrów kredytu (waluta kredytu, amortyzacja, nieregularny harmonogram spłat, karencja w spłacie kapitału, itp.)
 • Możliwość zamknięcia transakcji przed upływem jej zapadalności poprzez wcześniejsze rozliczenie (tzw. early termination)
 • Transakcja IRS jest osobną umową w stosunku do kredytu – możliwość zabezpieczenia kredytu zaciągniętego w innym banku
 • Z zawarciem transakcji nie są związane dodatkowe koszty
 

Modyfikacje

 • Oczekując zmian stóp procentowych np. za 2 lata można już dziś zawrzeć transakcję IRS, w której w której wymiany płatności rozpoczną się w przyszłości.
 • Możliwość zmiany płatności odsetkowych opartych o zmienną stopę procentową na płatności oparte na innej zmiennej stopie procentowej.
 • Klient może w transakcji być Sprzedającym , na przykłada w celu zabezpieczenia dochodów z inwestycji uzależnionych od poziomu rynkowych stóp procentowych.
 • Okresy odsetkowe dla płatności według zmiennej i stałej stopy nie muszą być takie same. Możliwa jest na przykład wymiana zmiennej stopy WIBOR 1M płaconej w okresach miesięcznych na stawkę stałą płatną w okresach kwartalnych.
 

Ryzyko

 • Po potwierdzeniu transakcji, niezależnie od przyszłych zdarzeń i okoliczności, nie jest możliwe wycofanie się z zawartej transakcji ani też zmiana jej warunków.
 • Transakcja IRS zobowiązuje obie strony transakcji do wymiany płatności odsetkowych w całym okresie jej trwania. Klient, który oczekiwał wzrostu stóp i zawarł transakcję IRS, będąc w niej płatnikiem odsetek liczonych wg stałej stopy, nie skorzysta z ewentualnego spadku stóp procentowych.
 • Jeśli IRS został wykorzystany do zabezpieczenia kosztów obsługi kredytu przed wzrostem stóp, to przy ewentualnej wcześniejszej spłacie kredytu należy również dokonać zamknięcia i wcześniejszego rozliczenia transakcji IRS (tzw. Early termination). W zależności od bieżących warunków rynkowych może się to wiązać z koniecznością zapłacenia Bankowi kwoty rozliczenia, wynikającej z niekorzystnej dla Klienta różnicy pomiędzy stałą stopą w transakcji IRS a bieżącymi poziomami stóp procentowych na rynku w dniu zamykania transakcji lub otrzymaniem od Banku odpowiedniej kwoty rozliczenia w sytuacji odwrotnej.
 • Zawarcie transakcji IRS bez posiadania ekspozycji narażonej na ryzyko zmian stóp procentowych może mieć charakter spekulacyjny i może wiązać się z poniesieniem znacznych strat finansowych. Klient oświadcza w Umowie o trybie zawierania oraz rozliczania transakcji, że zawierane przez niego transakcje skarbowe z BZWBK nie mają charakteru spekulacyjnego.
 

Wymogi formalne

 • Zawarcie z Bankiem Umowy o trybie zawierania oraz rozliczania transakcji
 • Minimalna kwota transakcji: 1 000 000 PLN; dla transakcji w walutach obcych 1 000 000 EUR lub równowartość w innej walucie obcej
 • Czas trwania transakcji od 1 roku do 25 lat
 • Zabezpieczenie transakcji w formie przyznanego przez Bank limitu na transakcje IRS
 

Zamów:

 

Infolinia

Infolinia 1 9999 Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konto Firmowe Godne Polecenia
Konto Firmowe Godne Polecenia

dla firm o niskich potrzebach transakcyjnych (z jednym rachunkiem walutowym bez opłaty za prowadzenie)

Załóż kontoKredyt MŚP Online dostępny 24H Kredyt MŚP Online dostępny 24H

decyzja kredytowa bez wychodzenia z domu

Złóż wniosek

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm