Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A

Strategia Mewa dla eksportera

Strategia mewa zabezpiecza Klienta przed ryzykiem spadku kursu walutowego poniżej kursu minimum i jednocześnie pozwala korzystać ze wzrostu kursu na rynku aż do określonego w strategii kursu maksimum. W sytuacji wzrostu kursu rynkowego ponad tzw. kurs partycypacji Bank wypłaca Klientowi subsydium. W efekcie kurs efektywny sprzedaży waluty rośnie wraz ze wzrostem kursu na rynku.

 

Konstrukcja strategii

 • kupno Opcji Put z kursem realizacji równym kursowi minimum (A)
 • sprzedaż Opcji Call z kursem realizacji równym kursowi maximum (B)
 • kupno Opcji Call z kursem realizacji równym kursowi partycypacji (C)
 • daty wygaśnięcia i nominały opcji są równe
 • kursy realizacji ustalane są w taki sposób, aby uzyskać satysfakcjonujące parametry zabezpieczenia oraz strategię zerokosztową

 

 

Efekt zabezpieczenia

Jeśli w dniu wygaśnięcia kurs referencyjny:

 
 • będzie niższy od kursu minimum (A) , Klient ma prawo do sprzedaży waluty po kursie minimum (A)
 • znajdzie się pomiędzy kursem minimum (A) i maksimum (B), Klient sprzeda walutę po bieżącym kursie rynkowym
 • będzie wyższy od kursu maksimum (B) i jedno- cześnie równy lub niższy od kursu partycypacji C, Klient ma obowiązek sprzedaży waluty po kursie maksimum (B).
 • będzie wyższy od kursu partycypacji (C), Klient ma obowiązek sprzedaży waluty po kursie maksimum (B) i jednocześnie otrzymuje od Banku subsydium w wysokości różnicy pomiędzy kursem referencyjnym a kursem partycypacji (C).
 

Kursem referencyjnym jest średni kurs danej pary walutowej publikowany przez odpowiedni Bank Centralny w dniu wygaśnięcia opcji (np. Fixing EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego).

 

Modyfikacje strategii

 • akceptacja kosztu strategii (premii opcyjnej za zakup opcji) na określonym poziomie pozwala uzyskać efektywniejsze parametry zabezpieczenia
 • częściowe zabezpieczenie ekspozycji poprzez zmniejszenie nominału kupionej opcji Put w stosunku do wystawionej opcji Call pozwala otrzymać wyższy kurs minimum lub maksimum w strategii
 • nabycie opcji Call z kursem realizacji równym kursowi partycypacji na niższy nominał, np. 50%, umożliwia uzyskanie wyższego kursu minimum lub maksimum kosztem zmiejszenia, np. o 50%, kwoty wypłacanego subsydium w sytuacji silnego wzrostu kursu na rynku
 

Korzyści

 • zabezpieczenie przed spadkiem kursu walutowego poniżej poziomu kursu minimum
 • możliwość sprzedaży waluty po kursie rynkowym aż do poziomu maksimum
 • wypłata subsydium, w sytuacji kiedy kurs walutowy wzrośnie powyżej kursu par tycypacji
 • możliwość rozliczenia przez dostawę waluty lub rozliczenia nierzeczywistego
 • możliwość wcześniejszego zamknięcia transakcji poprzez odsprzedaż strategii na rynku
 

Ryzyko związane ze strategią korytarz

 • w strategii Klient jest wystawcą opcji Call, co zobowiązuje do sprzedaży nominału opcji po kursie realizacji lub rozliczenia netto, jeśli w dacie wygaśnięcia opcji kurs referencyjny będzie wyższy od kursu realizacji opcji Call
 • jeśli w strategii nominały opcji Put i opcji Call różnią się, w szczególności nominał Opcji Call jest większy od nominału Opcji Put, należy pamiętać, że w dacie wygaśnięcia Klient może być zobligowany do sprzedaży wyższego nominału strategii
 • wcześniejsze zamknięcie transakcji może wiązać się z koniecznością zapłacenia przez Klienta premii opcyjnej, której wysokość będzie zależeć od bieżących warunków rynkowych
 • strategia Mewa składa się z oferowanych przez Bank oddzielnych produktów bankowych. W ramach strategii Klient nabywa i wystawia poszczególne opcje walutowe wchodzące w jej skład, stąd wymagana jest ich znajomość
 • brak waluty w dniu rozliczenia transakcji może oznaczać poniesienie straty fnansowej wskutek konieczności nierzeczywistego rozliczenia wystawionej opcji Call. Strata w tym wypadku jest ograniczona i może maksymalnie osiągnąć war tość różnicy kursowej pomiędzy kursami realizacji kupionej i sprzedanej opcji Call, pomnożonej przez nominał obu opcji
 • zawarcie transakcji w sytuacji braku ekspozycji na ryzyko kursowe w danej walucie może mieć charakter spekulacyjny i może wiązać się z poniesieniem znacznych strat fnansowych. Klient zastrzega w Umowie o trybie zawierania oraz rozlicza- nia transakcji, że zawierane z Bankiem transakcje nie będą miały charakteru spekulacyjnego
 

Wymogi formalne

 • transakcja jest dedykowana dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
 • zawarcie z Bankiem Umowy o trybie zawierania oraz rozliczania transakcji
 • minimalna kwota transakcji: 30 000 EUR lub równowartość w innej walucie
 • termin realizacji transakcji – standardowo od 1 dnia do 1 roku
 

Zamów:

 

Infolinia

Infolinia 1 9999 Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konto Firmowe Godne Polecenia
Konto Firmowe Godne Polecenia

dla firm o niskich potrzebach transakcyjnych (z jednym rachunkiem walutowym bez opłaty za prowadzenie)

Załóż kontoKredyt MŚP Online dostępny 24H Kredyt MŚP Online dostępny 24H

decyzja kredytowa bez wychodzenia z domu

Złóż wniosek

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm