Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A

Strategia Mewa dla importera

Strategia mewa zabezpiecza Klienta przed ryzykiem wzrostu kursu walutowego powyżej kursu maksimum i jednocześnie pozwala korzystać ze spadku kursu na rynku aż do określonego w strategii kursu minimum. W sytuacji spadku kursu rynkowego poniżej tzw. kursu partycypacji Bank wypłaca Klientowi subsydium. W efekcie kurs efektywny kupna waluty spada wraz ze spadkiem kursu na rynku.

 

Konstrukcja strategii

 • kupno Opcji Call z kursem realizacji równym kursowi maksimum (A)
 • sprzedaż Opcji Put z kursem realizacji równym kursowi minimum (B)
 • kupno Opcji Put z kursem realizacji równym kursowi partycypacji (C)
 • daty wygaśnięcia i nominały opcji są równe
 • kursy realizacji ustalane są w taki sposób, aby uzyskać strategię zerokosztową

 

 

Efekt zabezpieczenia

Jeśli w dniu wygaśnięcia kurs referencyjny:

 
 • będzie wyższy od kursu maksimum (A), Klient ma prawo do kupna waluty po kursie maksimum (A)
 • znajdzie się pomiędzy kursem maksimum (A) i minimum (B), Klient kupi walutę po bieżącym kursie rynkowym
 • będzie niższy od kursu minimum (B) i jednocześnie równy lub wyższy od kursu partycypacji (C), Klient ma obowiązek kupna waluty po kursie minimum (B).
 • będzie niższy od kursu partycypacji (C), Klient ma obowiązek kupna waluty po kursie minimum (B) i jednocześnie otrzymuje od Banku subsydium w wysokości różnicy pomiędzy kursem partycy- pacji (C) a kursem referencyjnym.
 

Kursem referencyjnym jest średni kurs danej pary walutowej publikowany przez odpowiedni Bank Centralny w dniu wygaśnięcia opcji (np. Fixing EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego).

 

Modyfikacje strategii

 • akceptacja kosztu strategii (premii opcyjnej za zakup opcji) na określonym poziomie pozwala uzyskać efektywniejsze para- metry zabezpieczenia.
 • częściowe zabezpieczenie ekspozycji poprzez zmniejszenie nominału kupionej opcji Call w stosunku do wystawionej opcji Put pozwala otrzymać niższy kurs maksimum lub minimum w strategii.
 • nabycie opcji Put z kursem realizacji równym kursowi partycypacji na niższy nominał, np. 50%, umożliwia uzyskanie niższego kursu maksimum lub minimum kosztem proporcjonalnego zmniejszenia kwoty wypłacanego subsydium w sytuacji silnego spadku kursu na rynku.
 

Korzyści

 • zabezpieczenie przed wzrostem kursu walutowego powyżej kursu maksimum strategii
 • możliwość kupna waluty po kursie rynkowym aż do poziomu minimum strategii
 • wypłata subsydium w sytuacji kiedy kurs walutowy spadnie poniżej kursu par tycypacji
 • możliwość rozliczenia przez dostawę waluty lub rozliczenia nierzeczywistego
 • możliwość wcześniejszego zamknięcia transakcji poprzez odsprzedaż strategii na rynku
 

Ryzyko związane ze strategią korytarz

 • w strategii Klient jest wystawcą opcji Put, co zobowiązuje do kupna nominału opcji po kursie realizacji lub rozliczenia netto, jeśli w dacie wygaśnięcia opcji kurs referencyjny będzie niższy od kursu realizacji opcji Put
 • jeśli w strategii nominały opcji Call i opcji Put różnią się, w szczególności nominał Opcji Put jest większy od nominału Opcji Call, należy pamiętać, że w dacie wygaśnięcia Klient może być zobligowany do kupna wyższego nominału strategii
 • wcześniejsze zamknięcie transakcji może wiązać się z koniecznością zapłacenia przez Klienta premii opcyjnej, której wysokość będzie zależeć od bieżących warunków rynkowych
 • strategia Mewa składa się z oferowanych przez Bank oddzielnych produktów bankowych. W ramach strategii Klient nabywa i wystawia poszczególne opcje walutowe wchodzące w jej skład, stąd wymagana jest ich znajomość
 • brak waluty w dniu rozliczenia transakcji może oznaczać poniesienie straty finansowej wskutek konieczności nierzeczywiste- go rozliczenia wystawionej opcji Put. Strata w tym wypadku jest ograniczona i może maksymalnie osiągnąć war tość różnicy kursowej pomiędzy kursami realizacji sprzedanej i kupionej opcji Put, pomnożonej przez nominał obu opcji
 • zawarcie transakcji w sytuacji braku ekspozycji na ryzyko kursowe w danej walucie może mieć charakter spekulacyjny i może wiązać się z poniesieniem znacznych strat finansowych. Klient zastrzega w Umowie o trybie zawierania oraz rozliczania transakcji, że zawierane z Bankiem transakcje nie będą miały charakteru spekulacyjnego
 

Wymogi formalne

 • transakcja jest dedykowana dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
 • zawarcie z Bankiem Umowy o trybie zawierania oraz rozliczania transakcji
 • minimalna kwota transakcji: 30 000 EUR lub równowartość w innej walucie
 • termin realizacji transakcji – standardowo od 1 dnia do 1 roku
 

Zamów:

 

Infolinia

Infolinia 1 9999 Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konto Firmowe Godne Polecenia
Konto Firmowe Godne Polecenia

dla firm o niskich potrzebach transakcyjnych (z jednym rachunkiem walutowym bez opłaty za prowadzenie)

Załóż kontoKredyt MŚP Online dostępny 24H Kredyt MŚP Online dostępny 24H

decyzja kredytowa bez wychodzenia z domu

Złóż wniosek

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm