Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A
kredyt mieszkaniowy – kredyt hipoteczny – bzwbk.pl

Kredyt mieszkaniowy, kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny z niską marżą pozwoli Ci spełnić marzenia o własnym lokum.

 

 

Zapoznaj się z ochroną do kredytu mieszkaniowego
Kliknij

 
 • marża od 1,89%*
 • decyzja wstępna o przyznaniu kredytu w 15 minut!
 • okres kredytowania do 30 lat
 • szeroki zakres kredytowania
 • kredyt udzielany jest w PLN i EUR (z zachowaniem spójności waluty dochodu z walutą kredytu)
 • maksymalna kwota kredytu mieszkaniowego w PLN do 90%, a w EUR do 80% wartości nieruchomości

Sprawdź również ofertę „Kredyt nie droższy niż”

Zyskaj pewność i przewidywalność Twoich obciążeń z tytułu oprocentowania kredytu hipotecznego/pożyczki hipotecznej poprzez ustalenie z Bankiem Maksymalnego Limitu WIBORU 3M. Więcej...

 

Sprawdź ofertę kredytu z oprocentowaniem stałym

Jeśli chcesz uzyskać przewidywalność swoich wydatków w dłuższym okresie czasu skorzystaj z kredytu z oprocentowaniem stałym. Oprocentowanie kredytu wynosi 4,50% przez okres 5 lat. Więcej...

Kredyt mieszkaniowy możesz przeznaczyć na:

 • zakup domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym lub wtórnym,
 • zakup lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na rynku pierwotnym lub wtórnym, w tym zakup mieszkania komunalnego/zakładowego/spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • budowę domu systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy,
 • zakup działki budowlanej,
 • nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę domu jednorodzinnego,
 • adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkalne,
 • remont/modernizację/wykończenie nieruchomości,
 • refinansowanie nakładów poniesionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy na wyżej wymienione cele,
 • spłatę kredytów udzielonych przez inne banki na wyżej wymienione cele.

Dodatkowo w ramach powyższych celów możliwe jest zwiększenie kwoty kredytu o 30% nakładów inwestycyjnych, przy zachowanym maksymalnym wskaźniku LTV.

* wysokość marży zależy od wyniku badania zdolności kredytowej, marża minimalna dostępna pod warunkiem posiadania konta osobistego i utrzymywania na nim wpływów.

Szczegóły i warunki oferty dostępne w oddziałach BZ WBK.

Udział środków własnych

Standardowo

 • od 10% dla kredytów udzielanych w PLN, W przypadku objęcia kredytu ubezpieczeniem max. LTV
 • 20% dla kredytów udzielanych w EUR,

Istnieje możliwość obniżenia wymaganego udziału środków własnych dla kredytów udzielanych w PLN do:

 • 0% - przy spłacie kredytu z innego banku,
 • 0% - gdy LTV nie przekracza 70% (z wyjątkiem kredytów przeznaczonych na budowę domu systemem gospodarczym),

Istnieje możliwość obniżenia wymaganego udziału środków własnych dla kredytów udzielanych w EUR do:

 • 0% - przy spłacie kredytu z innego banku,
 • 0% - gdy LTV nie przekracza 70% (z wyjątkiem kredytów przeznaczonych na budowę domu systemem gospodarczym),

Transze:

 • kredyty mogą być wypłacane jednorazowo lub w transzach, jednak przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia wypłaty pierwszej transzy,
 • spłata kredytu następuje w ratach kapitałowo-odsetkowych począwszy od następnego miesiąca po uruchomieniu kredytu.

Karencja:

 • kredyty wypłacane w transzach objęte są standardowo karencją w spłacie kapitału do czasu wypłaty ostatniej transzy,
 • na wniosek Klienta każdy kredyt może być objęty karencją w spłacie kapitału standardowo do 6 miesięcy od dnia wypłaty ostatniej transzy. Maksymalny okres karencji liczony od dnia uruchomienia kredytu / pierwszej transzy nie może przekroczyć 36 miesięcy,
 • w okresie trwania karencji w spłacie kapitału Klient spłaca odsetki od wykorzystanych kwot kredytu.

Zabezpieczenie kredytu

Podstawowe zabezpieczenie:

 • obligatoryjnym i podstawowym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka na nieruchomości mieszkaniowej,
 • nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie kredytu musi być ubezpieczona od ognia i innych zdarzeń losowych (z wyjątkiem działek niezabudowanych).

Dodatkowe zabezpieczenia:

 • pełnomocnictwo do dysponowania kontem osobistym Kredytobiorcy (w BZ WBK), w przypadku posiadania konta przez Klienta,
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • Ustanowienie Banku jako uposażonego z polisy ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy,
 • Przelew wierzytelności w stosunku do spółdzielni mieszkaniowej lub developera,

Do czasu uprawomocnienia hipoteki, która stanowić będzie zasadnicze zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu kredytu, Bank może zastosować jedno z poniższych rozwiązań:

 • podwyższone oprocentowanie - o 1,00 p.p
  Po uzyskaniu dokumentu z sądu potwierdzającego dokonanie wpisu hipotek (-i) na Nieruchomości Bank Zachodni WBK S.A. obniża niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni oprocentowanie spłacanego kredytu o 1,00 punkt procentowy.

lub

 • zabezpieczenie pomostowe w formie zaproponowanej przez Klienta.

Wymagane dokumenty

 • poprawnie wypełniony wniosek kredytowy,
 • karta informacyjna Klienta,
 • dokumenty do zweryfikowania zdolności kredytowej w zależności od źródła uzyskiwania dochodu,
 • dokumenty dotyczące nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Dokładniejsze informacje w zakresie wymaganych dokumentów oraz oferty można uzyskać:

 • w oddziałach BZ WBK,

 

Komunikat:

Kredyt z dopłatą NFOŚiGW z dniem 15.06.2016 r. został wycofany z oferty kredytowej Banku Zachodniego WBK S.A.

Dokumentu związane z ofertą Kredyty z dopłatą NFOŚiGW znajdą Państwo pod poniższym linkiem.

Regulacje i regulaminy

 


 

Masz kredyt – zapytaj, złóż dyspozycję

Zadzwoń tel. 1 9999
z komórki 61 81 19999

(w dni robocze w godzinach 8-20)
opłata za połączenie zgodna taryfą danego operatora
 1. Doradca udzieli informacji dotyczących posiadanego zobowiązania.
 2. Przyjmie wniosek o wydanie zaświadczenia.
 3. Przyjmie dyspozycję posprzedażową niewymagającą przedłożenia dodatkowych dokumentów.

Poznaj szczegóły:

 

Bank Zachodni WBK S.A., zwany dalej BZ WBK lub Bankiem, pobiera opłaty i prowizje zgodnie z niniejszą „Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności”, zwaną dalej „Taryfą”.

Wyszczególnienie czynności
1. Udzielenie kredytu (od kwoty kredytu/pożyczki, z wyłączeniem części tej kwoty przeznaczonej na opłacenie prowizji za udzielenie kredytu/pożyczki – w przypadku kredytowania prowizji)  
1.1 kredyt mieszkaniowy, pożyczka hipoteczna  
1.1a kredyt złotowy maks. 2,5%
1.1b kredyt w EUR (dotyczy kredytu mieszkaniowego) maks. 2,5%
1.2 kredyt mieszkaniowy z przeznaczeniem na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym od developera lub spółdzielni mieszkaniowej skredytowanej kredytem komercyjnym w BZ WBK 3,5%
1.3 kredyt mieszkaniowy z dotacją NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu maks. 2,5%
1.4 Kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla Młodych maks. 2,5%
2. Spłata całości lub części kredytu przed terminem (od kwoty wcześniejszej spłaty) Dotyczy kredytu mieszkaniowego, mieszkaniowego o stałej stopie procentowej z dopłatami do oprocentowania, mieszkaniowego z dotacją NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu, mieszkaniowego Mieszkanie dla Młodych, konsolidacyjnego, inwestorskiego, pożyczki hipotecznej, Business Locum
2.a o stopie stałej 3% lub wysokość stawki określona w umowie
2.b o stopie zmiennej Bez opłat lub wysokość stawki określona w umowie
3. Zmiana stałej stopy procentowej na zmienną (od kwoty pozostałej do spłaty) kredytu mieszkaniowego, mieszkaniowego o stałej stopie procentowej z dopłatami do oprocentowania, konsolidacyjnego, inwestorskiego, pożyczki hipotecznej, Business Locum. 3% lub wysokość stawki określona w umowie
4. Udzielenie promesy do kredytu hipotecznego
Jeżeli klient uzyskał kredyt, a wcześniej korzystał z promesy kredytowej to kwota zapłaconej przez klienta opłaty za udzielenie promesy jest zwracana na konto osobiste klienta w BZ WBK.
200,00 zł
5. Przewalutowanie kredytu (od kwoty podlegającej przewalutowaniu) Prowizji nie pobiera się w przypadku przewalutowania kredytu mieszkaniowego, konsolidacyjnego, inwestorskiego, pożyczki hipotecznej, kredytu Busines Locum z waluty obcej na złote polskie. 1%
6. Zmiana pozostałych warunków umowy na wniosek kredytobiorcy w trybie:
6.a aneksu w zakresie szczegółowych zasad określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut oraz dokonywania spłat rat kapitałowo-odsetkowych i przedterminowej spłaty pełnej lub częściowej kwoty kredytu bezpośrednio w walucie kredytu Bez opłat
6.b aneksu w zakresie zwiększenia kwoty hipoteki w związku z objęciem zabezpieczeniem tą hipoteką nowej wierzytelności BZ WBK Bez opłat
6.c aneksu do umowy lub umowy ugody – pozostałe przypadki nie wymienione w pkt 6a i 6b 200,00 zł
6.d porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty wierzytelności w windykacji (w okresie wypowiedzenia umowy kredytowej) 100,00 zł
7. Wykonanie usługi fotoinspekcji, weryfikującej stan prac budowlanych 150,00 zł
8. Wykonanie usługi oceny wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu/pożyczki 200,00 zł
9. Prowizja za udostępnienie usługi „Kredyt nie droższy niż” - maks. 3% za każdy rok udostępnienia Usługi
(obliczana od kwoty kredytu/pożyczki pozostałego/ej do spłaty)
Wysokość prowizji uzależniona jest od: okresu udostępnienia usługi „Kredyt nie droższy niż” oraz poziomu Maksymalnego Limitu WIBOR 3M

Czynności związane z wystawianiem zaświadczeń i potwierdzeń

Wyszczególnienie czynności
2. Sporządzenie różnego rodzaju zaświadczeń, odpisów, kopii i innych dokumentów na życzenie klienta lub upoważnionego zleceniodawcy 50,00 zł1

1 Opłaty i prowizje nie dotyczą posiadacza Konta < 20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla Posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

Czynności monitoringowe i windykacyjne

Wyszczególnienie czynności
1. Monity  
1.1 wysłanie monitu dotyczącego nieterminowej spłaty, niedozwolonego zadłużenia, dostarczenia wymaganych dokumentów, braku deklarowanych wpływów dla rachunków osobistych z limitem oraz braku realizacji zobowiązań wynikających z umowy kredytowej  
1.1a wysyłane listem zwykłym według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 1,75 zł
1.1b wysyłane listem poleconym według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 4,20 zł
1.1c wysyłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 6,60.zł
1.2 wysłanie monitu dotyczącego dostarczenia dokumentów dotyczących zabezpieczeń  
1.2a wysłanie pierwszego monitu Bez opłat
1.2b wysłanie kolejnego monitu listem zwykłym według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 1,75 zł
1.2c wysłanie kolejnego monitu listem poleconym według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 4,20 zł
1.2d wysłanie kolejnego monitu listem poleconym za potwierdzeniem odbioru według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 6,60.zł
2. Wezwanie do zapłaty wysłane w procesie windykacji  
2.1 wysyłane listem zwykłym według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 1,75 zł
2.2 wysyłane listem poleconym według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 4,20 zł
2.3 wysyłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 6,60 zł
3. Wysłanie monitu dotyczącego zobowiązań wynikających z umowy o najem kasety/skrytki sejfowej, deklaracji przechowywania depozytu rzeczowego  
3.1 wysyłane listem zwykłym według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 1,75 zł
3.2 wysyłane listem poleconym według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 4,20 zł
3.3 wysyłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 6,60 zł

W przypadku skierowania przez Klienta do Banku pisma drogą pocztową lub przeprowadzenia z inicjatywy Klienta z Bankiem rozmowy telefonicznej, w związku z niewłaściwym wykonaniem przez Bank umowy, której dotyczy monit lub wezwanie, Bank zwróci Klientowi koszty bezpośrednio związane z wykonaniem przez Klienta powyższych czynności.

Ad. 1.1, 2. Opłaty za poszczególne czynności wskazane w Taryfie naliczane będą w odstępach czasowych nie krótszych niż 3 dniowe, po bezskutecznym zastosowaniu poprzedniej czynności, za wyjątkiem sytuacji gdy za dane działanie Bank nie pobiera opłaty.

Ad. 1.1 w zakresie wysłania monitu za dostarczenie wymaganych dokumentów, 1.2. Nie dotyczy kredytów hipotecznych udzielonych na podstawie wniosków złożonych do dnia 31.03.2013 r. oraz kredytów innych niż hipoteczne udzielonych na podstawie wniosków złożonych do dnia 6.09.2013 r. w placówkach Banku lub przy udziale jednostek centralnych Banku, które przed dniem połączenia Kredyt Banku S,A, z Bankiem Zachodnim WBK S.A. były placówkami lub jednostkami centralnymi byłego Kredyt Banku S.A.

 

Kredyt mieszkaniowy (oprocentowanie zmienne i stałe 15))
Waluta zobowiązania Oferta 14) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,89 p.p. do 3,49 p.p.) od 4,16% 1)
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,89 p.p. do 3,49 p.p.) od 4,36% 2)
Waluta zobowiązania Oferta dla pracowników wybranych firm 16) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,89 p.p. do 2,99 p.p.) od 4,16% 1)
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,89 p.p. do 2,99 p.p.) od 4,36% 2)
Waluta zobowiązania Klient Oferta 13) RRSO
EUR VIP, Premium, Classic, kredytowy LIBOR 3M dla EUR + marża (od 3,30 p.p. do 4,50 p.p.) od 3,47% 3)
pozostali LIBOR 3M dla EUR + marża (od 3,40 p.p. do 4,50 p.p.) od 3,57% 4)
Waluta zobowiązania Oferta w okresie 5 lat Oferta po okresie 5 lat RRSO
PLN oprocentowanie stałe w okresie 5 lat – 4,50% WIBOR 3M + marża 2,00 p.p. od 4,58% 5)
Kredyt mieszkaniowy - oferta na zakup nieruchomości od developerów z listy 14)
Waluta zobowiązania Oferta RRSO
PLN WIBOR 3M + marża 1,65 p.p. od 4,11% 6)
KREDYT MIESZKANIOWY z Mieszkanie dla Młodych (oprocentowanie zmienne)
Waluta zobowiązania Oferta 14) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,89 p.p. do 3,49 p.p.) od 4,16% 7)
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,89 p.p. do 3,49 p.p.) od 4,45% 8)
Waluta zobowiązania Oferta dla pracowników wybranych firm 16) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,89 p.p. do 2,99 p.p.) od 4,16% 7)
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,89 p.p. do 2,99 p.p.) od 4,45% 8)
Pożyczka hipoteczna (oprocentowanie zmienne i stałe) 15)
Waluta zobowiązania Oferta 14) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 3,39 p.p. do 6,29 p.p.) od 5,97% 9)
PLN WIBOR 3M + marża (od 3,39 p.p. do 6,29 p.p.) od 6,30% 10)
Waluta zobowiązania Oferta dla pracowników wybranych firm 16) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 3,39 p.p. do 5,29 p.p.) od 5,97% 9)
PLN WIBOR 3M + marża (od 3,39 p.p. do 5,29 p.p.) od 6,30% 10)
Waluta zobowiązania Oferta w okresie 5 lat Oferta po okresie 5 lat RRSO
PLN oprocentowanie stałe w okresie 5 lat – 6,00% WIBOR 3M + marża 3,60 p.p. od 6,56% 11)

KREDYT MIESZKANIOWY/POŻYCZKA HIPOTECZNA

(oprocentowanie zmienne z zastosowaniem usługi „Kredyt nie droższy niż”)

Niniejsza stawka oprocentowania może zostać zastosowana wyłącznie dla kredytów / pożyczek udzielonych w PLN, których kwota kredytu została w całości wypłacona i dla których minimalna kwota pozostałego do spłaty kapitału to 300.000 PLN Bank po złożeniu przez Kredytobiorcę wniosku o zmianę warunków Umowy podejmuje decyzję o możliwości udostępnienia usługi „kredyt nie droższy niż” polegającej na ustaleniu maksymalnej wartości dla stawki WIBOR 3M i zastrzega sobie prawo odmowy zaakceptowania wniosku o zmianę warunków umowy). Kwota pozostałego do spłaty kapitału ustalana jest przez Bank na dzień sporządzania projektu aneksu do umowy.

Kredyt mieszkaniowy/Pożyczka hipoteczna
Waluta zobowiązania Oferta w okresie od 1 do 5 lat
(wskazanym w aneksie do umowy kredytu)
Oferta w okresie od 1 do 5 lat
(wskazanym w aneksie do umowy kredytu)
Dodatkowe kryteria
PLN Oprocentowanie = niższa ze stawek WIBOR3M + marża z umowy lub Maksymalny limit dla WIBOR 3M + marża z umowy WIBOR3M + marża z umowy - minimalne saldo kredytu 300.000 PLN
- wypłacony cały kredyt

Obowiązuje od 12.12.2016

Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej:
1)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,73% (wg stanu na dzień 17.11..2016), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,89 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 265 200 PLN, (w tym kwota finansująca zakup nieruchomości na rynku wtórnym to 260 000 PLN powiększona o 2,0% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 5 200 PLN), do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 189 670,39 PLN.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,16%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 260 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty wynosi 449 604,88 PLN, oprocentowanie zmienne 3,62% (marża 1,89 p.p. + WIBOR 3M wynoszący 1,73%), całkowity koszt kredytu wynosi 189 604,88 PLN (w tym: prowizja dla klienta wewnętrznego za udzielenie kredytu stanowiąca 2% od kwoty kredytu wynosi 5 200 PLN, odsetki wynoszą 175 885,88 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 8 100 PLN (270 PLN rocznie), opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. 360 miesięcznych rat równych w wysokości 1 220,29 PLN (1 373,34 PLN do czasu obniżenia marży po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 9.12.2016

2)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,73% (wg stanu na dzień 17.11.2016), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,89 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 260 000 PLN na zakup nieruchomości na rynku wtórnym (w tym kwota finansująca zakup nieruchomości na rynku wtórnym to 260 000 PLN powiększona o 1,0% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 2 600 PLN) - - dotyczy kredytu z Ubezpieczeniem BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi 1 903,32 PLN oraz Ubezpieczeniem na życie BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi: 3 685,82 PLN, do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 190 933,62 PLN.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,36%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 260 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty wynosi 454 420,10 PLN, oprocentowanie zmienne 3,62% (marża 1,89 p.p. + WIBOR 3M wynoszący 1,73%), całkowity koszt kredytu wynosi 194 420,10 PLN (w tym: prowizja dla klienta wewnętrznego za udzielenie kredytu stanowiąca 1% od kwoty kredytu wynosi 2 600 PLN, odsetki wynoszą 174 163,13 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 8 100 PLN (270 PLN rocznie), ubezpieczenie BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi 3 121,32 PLN, ubezpieczeniem na życie BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi: 6 016,65 PLN, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. 360 miesięcznych rat równych w wysokości 1 208,32 PLN (1 359,32 PLN do czasu obniżenia marży po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 9.12.2016.

3)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że LIBOR 3M dla EUR wynosi - 0,33% (wg stanu na dzień 09.11..2016), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 3,30 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu na zakup nieruchomości na rynku wtórnym w wysokości 240 000 PLN (równowartość), 2,0% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 4 800 PLN, do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 30 421,30 EUR.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 3,47%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 59 517,90 EUR, całkowita kwota do zapłaty wynosi 92 998,11 EUR, oprocentowanie zmienne 2,97% (marża 3,30 p.p. + LIBOR 3M wynoszący -0,33%), całkowity koszt kredytu wynosi 33 480,21 EUR (w tym: prowizja dla klienta wewnętrznego za udzielenie kredytu stanowiąca 2% od kwoty kredytu wynosi 1190,36 EUR, odsetki wynoszą 32 289,85 EUR, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 8 100 PLN (270 PLN rocznie), opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. 360 miesięcznych rat równych w wysokości 257,25 EUR (290,81 EUR do czasu obniżenia marży po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 9.12.2016

4)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że LIBOR 3M dla EUR wynosi – 0,33% (wg stanu na dzień 09.11.2016), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 3,40 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu na zakup nieruchomości na rynku wtórnym w wysokości 240 000 PLN (równowartość), 2,0% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 4 800 PLN, do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 32 678,92 EUR.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 3,57%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 59 517,90 EUR, całkowita kwota do zapłaty wynosi 94 203,00 EUR, oprocentowanie zmienne 3,07% (marża 3,40 p.p. + LIBOR 3M wynoszący -0,33%), całkowity koszt kredytu wynosi 34 685,10 EUR (w tym: prowizja dla klienta wewnętrznego za udzielenie kredytu stanowiąca 2% od kwoty kredytu wynosi 1190,36 EUR, odsetki wynoszą 33 494,74 EUR, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 8 100 PLN (270 PLN rocznie), opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. 360 miesięcznych rat równych w wysokości 260,58 EUR (294,35 EUR do czasu obniżenia marży po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 9.12.2016

5)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że oprocentowanie stałe przez okres 5 lat wynosi 4,50 %, a po okresie 5 lat oprocentowanie zmienne oparte o WIBOR 3M, który wynosi 1,73% (wg stanu na dzień 9.12.2016), dla marży 2,00 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, okres spłaty 360 miesięcy, wysokość raty 1 519,01 PLN, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 260 000 PLN, wartość nieruchomości 300 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty 467 439,80 PLN, Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 207 439,80 PLN (w tym: prowizja dla klienta wewnętrznego za udzielenie kredytu 5 200 PLN (stanowiąca 2% od kwoty kredytu); odsetki 193 720,80 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 8 100 PLN (270 PLN rocznie), opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,58%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 260 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty wynosi 467 439,80 PLN, oprocentowanie stałe 4,50% (obowiązujące w okresie 5 lat), całkowity koszt kredytu wynosi 207 439,80 PLN (w tym: prowizja dla klienta wewnętrznego za udzielenie kredytu stanowiąca 2% od kwoty kredytu wynosi 5 200 PLN, odsetki wynoszą 193 720,80 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 8 100 PLN (270 PLN rocznie), opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. 360 miesięcznych rat równych w wysokości 1 357,60 PLN (1 519,01 PLN do czasu obniżenia marży po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki. Kalkulacja została dokonana na dzień 9.12.2016

6)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,73% (wg stanu na dzień 17.11.2016), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,65 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 269 100 PLN, (w tym kwota finansująca zakup nieruchomości na rynku pierwotnym to 260 000 PLN powiększona o 3,5% prowizji z tytułu udzielenia kredytu tj. 9 100 PLN), do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 182 896,14 PLN

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,11%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 260 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty wynosi 446 008,80 PLN, oprocentowanie zmienne 3,38% (marża 1,65 p.p. + WIBOR 3M wynoszący 1,73%), całkowity koszt kredytu wynosi 186 008,80 PLN (w tym: prowizja dla klienta wewnętrznego za udzielenie kredytu stanowiąca 3,5% od kwoty kredytu wynosi 9 100 PLN, odsetki wynoszą 168 389,80 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 8 100 PLN (270 PLN rocznie), opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. 360 miesięcznych rat równych w wysokości 1 205,46 PLN (1 354,37 PLN do czasu obniżenia marży po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 9.12.2016

7)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,73% (wg stanu na dzień 17.11..2016), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,89 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 265 200 PLN, (w tym kwota finansująca zakup nieruchomości na rynku wtórnym to 260 000 PLN powiększona o 2,0% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 5 200 PLN), do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 189 670,39 PLN.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,16%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 260 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty wynosi 449 604,88 PLN, oprocentowanie zmienne 3,62% (marża 1,89 p.p. + WIBOR 3M wynoszący 1,73%), całkowity koszt kredytu wynosi 189 604,88 PLN (w tym: prowizja dla klienta wewnętrznego za udzielenie kredytu stanowiąca 2% od kwoty kredytu wynosi 5 200 PLN, odsetki wynoszą 175 885,88 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 8 100 PLN (270 PLN rocznie), opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. 360 miesięcznych rat równych w wysokości 1 220,29 PLN (1 373,34 PLN do czasu obniżenia marży po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki)Kalkulacja została dokonana na dzień 9.12.2016

8)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,73% (wg stanu na dzień 17.11.2016), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,89 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 262 600 PLN (w tym kwota finansująca zakup nieruchomości na rynku wtórnym to 260 000 PLN powiększona o 1,0% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 2 600 PLN) - dotyczy kredytu z Ubezpieczeniem BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi 1 903,32 PLN oraz Ubezpieczeniem na życie BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi: 3 685,82 PLN, do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 190 933,62 PLN.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,36%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 260 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty wynosi 454 420,10 PLN, oprocentowanie zmienne 3,62% (marża 1,89 p.p. + WIBOR 3M wynoszący 1,73%), całkowity koszt kredytu wynosi 194 420,10 PLN (w tym: prowizja dla klienta wewnętrznego za udzielenie kredytu stanowiąca 1% od kwoty kredytu wynosi 2 600 PLN, odsetki wynoszą 174 163,13 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 8 100 PLN (270 PLN rocznie), ubezpieczenie BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi 3 121,32 PLN, ubezpieczeniem na życie BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi: 6 016,65 PLN, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. 360 miesięcznych rat równych w wysokości 1 208,32 PLN (1 359,32 PLN do czasu obniżenia marży po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 9.12.2016.

9)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,73% (wg stanu na dzień 17.11..2016), dla marży 3,39 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 240 miesięcy, dla kredytu w wysokości 183 600 PLN, (w tym 2,% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 3 600 PLN), do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 123 533,47 PLN.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 5,97%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 180 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty wynosi 303 499,02 PLN, oprocentowanie zmienne 5,12% (marża 3,39 p.p. + WIBOR 3M wynoszący 1,73%), całkowity koszt kredytu wynosi 123 499,02 PLN (w tym: prowizja dla klienta wewnętrznego za udzielenie kredytu stanowiąca 2% od kwoty kredytu wynosi 3 600 PLN, odsetki wynoszą 114 080,02 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 5 400 PLN (270 PLN rocznie), opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. 240 miesięcznych rat równych w wysokości 1 235,46 PLN (1 337,50 PLN do czasu obniżenia marży po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki) Kalkulacja została dokonana na dzień 9.12.2016

10)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,73% (wg stanu na dzień 17.11.2016), dla marży 3,39 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 240 miesięcy, dla kredytu w wysokości 181 800 PLN i prowizji dla Klienta Wewnętrznego 1%, tj. 1 800 PLN - dotyczy pożyczki z Ubezpieczeniem BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi 1 900,92 PLN oraz Ubezpieczeniem na życie BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi: 2 509,79 PLN, do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 125 026,48 PLN.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,30%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 180 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty wynosi 307 732,56 PLN, oprocentowanie zmienne 5,12% (marża 3,39 p.p. + WIBOR 3M wynoszący 1,73%), całkowity koszt kredytu wynosi 127 732,56 PLN (w tym: prowizja dla klienta wewnętrznego za udzielenie kredytu stanowiąca 1% od kwoty kredytu wynosi 1 800 PLN, odsetki wynoszą 112 938,81 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 5 400 PLN (270 PLN rocznie), ubezpieczenie BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi 3 134,16 PLN, ubezpieczeniem na życie BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi: 4 040,59 PLN, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. 240 miesięcznych rat równych w wysokości 1 223,49 PLN (1 324,39 PLN do czasu obniżenia marży po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki) Kalkulacja została dokonana na dzień 9.12.2016

11)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że oprocentowanie stałe przez okres 5 lat wynosi 6,00 %, a po okresie 5 lat oprocentowanie zmienne oparte o WIBOR 3M, który wynosi 1,73% (wg stanu na dzień 9.12.2016), dla marży 3,60 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, okres spłaty 240 miesięcy, wysokość raty 1 434,57 PLN, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 180 000 PLN, wartość nieruchomości 300 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty 315 622,95 PLN, Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 135 622,95 PLN (w tym: prowizja dla klienta wewnętrznego za udzielenie kredytu 3 600 PLN (stanowiąca 2% od kwoty kredytu); odsetki 126 203,95 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 5 400 PLN (270 PLN rocznie), opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,56%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 180 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty wynosi 315 622,95 PLN, oprocentowanie stałe 6,00% (obowiązujące w okresie 5 lat), całkowity koszt kredytu wynosi 135 622,95 PLN (w tym: prowizja dla klienta wewnętrznego za udzielenie kredytu stanowiąca 2% od kwoty kredytu wynosi 3 600 PLN, odsetki wynoszą 126 203,95 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 5 400 PLN (270 PLN rocznie), opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. 240 miesięcznych rat równych w wysokości 1 328,62 PLN (1 434,57 PLN do czasu obniżenia marży po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki. Kalkulacja została dokonana na dzień 9.12.2016

12)Marże minimalne dostępne są tylko pod warunkiem posiadania w Banku przez Kredytobiorcę dowolnego konta osobistego wraz z wpływami dochodów w kwocie nie niższej niż 2 000 zł. miesięcznie. Wysokość marży ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
13)Marże minimalne dostępne są tylko pod warunkiem posiadania w Banku przez Kredytobiorcę dowolnego konta osobistego wraz z wpływami dochodów w kwocie nie niższej niż 2 000 zł. miesięcznie, lub 500 EUR (dla konta prowadzonego w EUR). Wysokość marży ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
14)Oferta kredytu hipotecznego dla klienta indywidualnego z przeznaczeniem na zakup nieruchomości od developera lub spółdzielni mieszkaniowej skredytowanych kredytem komercyjnym przez BZ WBK S.A. ograniczona tylko do waluty w PLN.
15)Oferta dla kredytów i pożyczek z oprocentowaniem stałym od 80 tys. PLN.
16)Oferta dla kredytów mieszkaniowych/pożyczek hipotecznych, dostępna na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w "Regulaminie promocji dla pracowników wybranych firm"- edycja 7, obowiązuje od dnia 9 styczna 2017r. do dnia 31 sierpnia 2017r.

Klient wewnętrzny to Klient posiadający konto osobiste w BZ WBK spełniające następujące warunki: otwarte od minimum 4 pełnych miesięcy kalendarzowych, aktywne w ciągu ostatnich 6 miesięcy (a w przypadku kont prowadzonych krócej niż od 6 miesięcy - w całym okresie posiadania konta), na koncie nie występowało zadłużenie niedozwolone, w przypadku posiadania limitu kredytowego wpływy na konto były nie mniejsze niż określone w umowie o limit

RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715 z późniejszymi zmianami).

Przez telefon

Zadzwoń tel. 1 9999
z komórki 61 81 19999

(w dni robocze w godzinach 8-20)
opłata za połączenie zgodna taryfą danego operatora
 1. Doradca dokona wstępnej oceny zdolności kredytowej.
 2. Doradzi Ci najkorzystniejsze rozwiązanie.
 3. Doradca wypełni z Tobą wniosek o decyzję wstępną.
 4. Umówi Cię na spotkanie z doradcą hipotecznym w placówce banku.

w placówce Banku

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź dowolną placówkę BZ WBK.
 2. Wypełnij wniosek wraz z Doradcą.
 3. Do 15 minut otrzymasz wstępną decyzję kredytową.
 4. Podpisz umowę, a środki zostaną przelane na dowolne konto.

Zamów kontakt

Zamów kredyt

 

Infolinia

Infolinia 1 9999* lub
781 119 999*
Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999*
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards Priceless Specials

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm