Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A
kredyt mieszkaniowy – kredyt hipoteczny – bzwbk.pl

Kredyt mieszkaniowy, kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny z niską marżą pozwoli Ci spełnić marzenia o własnym lokum.

 

 

Zapoznaj się z ochroną do kredytu mieszkaniowego
Kliknij

 
 • marża od 1,79%*
 • decyzja wstępna o przyznaniu kredytu w 15 minut!
 • okres kredytowania do 30 lat
 • szeroki zakres kredytowania
 • kredyt udzielany jest w PLN i EUR (z zachowaniem spójności waluty dochodu z walutą kredytu)
 • maksymalna kwota kredytu mieszkaniowego w PLN do 90%, a w EUR do 80% wartości nieruchomości

Sprawdź również ofertę „Kredyt nie droższy niż”

Zyskaj pewność i przewidywalność Twoich obciążeń z tytułu oprocentowania kredytu hipotecznego/pożyczki hipotecznej poprzez ustalenie z Bankiem Maksymalnego Limitu WIBORU 3M. Więcej...

 

Sprawdź ofertę kredytu z oprocentowaniem stałym

Jeśli chcesz uzyskać przewidywalność swoich wydatków w dłuższym okresie czasu skorzystaj z kredytu z oprocentowaniem stałym. Oprocentowanie kredytu wynosi 4,50% przez okres 5 lat. Więcej...

Kredyt mieszkaniowy możesz przeznaczyć na:

 • zakup domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym lub wtórnym,
 • zakup lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na rynku pierwotnym lub wtórnym, w tym zakup mieszkania komunalnego/zakładowego/spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • budowę domu systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy,
 • zakup działki budowlanej,
 • nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę domu jednorodzinnego,
 • adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkalne,
 • remont/modernizację/wykończenie nieruchomości,
 • refinansowanie nakładów poniesionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy na wyżej wymienione cele,
 • spłatę kredytów udzielonych przez inne banki na wyżej wymienione cele.

* wysokość marży zależy od wyniku badania zdolności kredytowej, marża minimalna dostępna pod warunkiem posiadania konta osobistego i utrzymywania na nim wpływów.

Szczegóły i warunki oferty dostępne w oddziałach BZ WBK.

Udział środków własnych

Standardowo

 • od 10% dla kredytów udzielanych w PLN, W przypadku objęcia kredytu ubezpieczeniem max. LTV
 • 20% dla kredytów udzielanych w EUR,

Istnieje możliwość obniżenia wymaganego udziału środków własnych dla kredytów udzielanych w PLN do:

 • 0% - przy spłacie kredytu z innego banku,

Istnieje możliwość obniżenia wymaganego udziału środków własnych dla kredytów udzielanych w EUR do:

 • 0% - przy spłacie kredytu z innego banku,

Transze:

 • kredyty mogą być wypłacane jednorazowo lub w transzach, jednak przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia wypłaty pierwszej transzy,
 • spłata kredytu następuje w ratach kapitałowo-odsetkowych począwszy od następnego miesiąca po uruchomieniu kredytu.

Karencja:

 • kredyty wypłacane w transzach objęte są standardowo karencją w spłacie kapitału do czasu wypłaty ostatniej transzy,
 • na wniosek Klienta każdy kredyt może być objęty karencją w spłacie kapitału standardowo do 6 miesięcy od dnia wypłaty ostatniej transzy. Maksymalny okres karencji liczony od dnia uruchomienia kredytu / pierwszej transzy nie może przekroczyć 36 miesięcy,
 • w okresie trwania karencji w spłacie kapitału Klient spłaca odsetki od wykorzystanych kwot kredytu.

Zabezpieczenie kredytu

Podstawowe zabezpieczenie:

 • obligatoryjnym i podstawowym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka na nieruchomości mieszkaniowej,
 • nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie kredytu musi być ubezpieczona od ognia i innych zdarzeń losowych (z wyjątkiem działek niezabudowanych).

Dodatkowe zabezpieczenia:

 • pełnomocnictwo do dysponowania kontem osobistym Kredytobiorcy (w BZ WBK), w przypadku posiadania konta przez Klienta,
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • Ustanowienie Banku jako uposażonego z polisy ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy,
 • Przelew wierzytelności w stosunku do spółdzielni mieszkaniowej lub developera,

Do czasu uprawomocnienia hipoteki, która stanowić będzie zasadnicze zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu kredytu, Bank może zastosować jedno z poniższych rozwiązań:

 • podwyższone oprocentowanie - o 1,00 p.p
  Po uzyskaniu dokumentu z sądu potwierdzającego dokonanie wpisu hipotek (-i) na Nieruchomości Bank Zachodni WBK S.A. obniża niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni oprocentowanie spłacanego kredytu o 1,00 punkt procentowy.

lub

 • zabezpieczenie pomostowe w formie zaproponowanej przez Klienta.

Wymagane dokumenty

 • poprawnie wypełniony wniosek kredytowy,
 • karta informacyjna Klienta,
 • dokumenty do zweryfikowania zdolności kredytowej w zależności od źródła uzyskiwania dochodu,
 • dokumenty dotyczące nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Dokładniejsze informacje w zakresie wymaganych dokumentów oraz oferty można uzyskać:

 • w oddziałach BZ WBK,

 

Komunikat:

Kredyt z dopłatą NFOŚiGW z dniem 15.06.2016 r. został wycofany z oferty kredytowej Banku Zachodniego WBK S.A.

Dokumentu związane z ofertą Kredyty z dopłatą NFOŚiGW znajdą Państwo pod poniższym linkiem.

Regulacje i regulaminy

 


 

Masz kredyt – zapytaj, złóż dyspozycję

Zadzwoń tel. 1 9999
z komórki 61 81 19999

(w dni robocze w godzinach 8-20)
opłata za połączenie zgodna taryfą danego operatora
 1. Doradca udzieli informacji dotyczących posiadanego zobowiązania.
 2. Przyjmie wniosek o wydanie zaświadczenia.
 3. Przyjmie dyspozycję posprzedażową niewymagającą przedłożenia dodatkowych dokumentów.

Poznaj szczegóły:

 

Bank Zachodni WBK S.A., zwany dalej BZ WBK lub Bankiem, pobiera opłaty i prowizje zgodnie z niniejszą „Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności”, zwaną dalej „Taryfą”.

Wyszczególnienie czynności
1. Udzielenie kredytu (od kwoty kredytu/pożyczki, z wyłączeniem części tej kwoty przeznaczonej na opłacenie prowizji za udzielenie kredytu/pożyczki – w przypadku kredytowania prowizji)  
1.1 kredyt mieszkaniowy, pożyczka hipoteczna  
1.1a kredyt złotowy maks. 2,5%
1.1b kredyt w EUR (dotyczy kredytu mieszkaniowego) maks. 2,5%
1.2 kredyt mieszkaniowy z przeznaczeniem na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym od developera lub spółdzielni mieszkaniowej skredytowanej kredytem komercyjnym w BZ WBK 3,5%
1.3 kredyt mieszkaniowy z dotacją NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu maks. 2,5%
1.4 Kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla Młodych maks. 2,5%
2. Spłata całości lub części kredytu przed terminem (od kwoty wcześniejszej spłaty) Dotyczy kredytu mieszkaniowego, mieszkaniowego o stałej stopie procentowej z dopłatami do oprocentowania, mieszkaniowego z dotacją NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu, mieszkaniowego Mieszkanie dla Młodych, konsolidacyjnego, inwestorskiego, pożyczki hipotecznej, Business Locum
2.a o stopie stałej 3% lub wysokość stawki określona w umowie
2.b o stopie zmiennej Bez opłat lub wysokość stawki określona w umowie
3. Zmiana stałej stopy procentowej na zmienną (od kwoty pozostałej do spłaty) kredytu mieszkaniowego, mieszkaniowego o stałej stopie procentowej z dopłatami do oprocentowania, konsolidacyjnego, inwestorskiego, pożyczki hipotecznej, Business Locum. 3% lub wysokość stawki określona w umowie
4. Udzielenie promesy do kredytu hipotecznego
Jeżeli klient uzyskał kredyt, a wcześniej korzystał z promesy kredytowej to kwota zapłaconej przez klienta opłaty za udzielenie promesy jest zwracana na konto osobiste klienta w BZ WBK.
200,00 zł
5. Przewalutowanie kredytu (od kwoty podlegającej przewalutowaniu) Prowizji nie pobiera się w przypadku przewalutowania kredytu mieszkaniowego, konsolidacyjnego, inwestorskiego, pożyczki hipotecznej, kredytu Busines Locum z waluty obcej na złote polskie. 1%
6. Zmiana pozostałych warunków umowy na wniosek kredytobiorcy w trybie:
6.a aneksu w zakresie szczegółowych zasad określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut oraz dokonywania spłat rat kapitałowo-odsetkowych i przedterminowej spłaty pełnej lub częściowej kwoty kredytu bezpośrednio w walucie kredytu Bez opłat
6.b aneksu w zakresie zwiększenia kwoty hipoteki w związku z objęciem zabezpieczeniem tą hipoteką nowej wierzytelności BZ WBK Bez opłat
6.c aneksu do umowy lub umowy ugody – pozostałe przypadki nie wymienione w pkt 6a i 6b 200,00 zł
6.d porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty wierzytelności w windykacji (w okresie wypowiedzenia umowy kredytowej) 100,00 zł
7. Wykonanie usługi fotoinspekcji, weryfikującej stan prac budowlanych 150,00 zł
8. Wykonanie usługi oceny wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu/pożyczki 200,00 zł
9. Prowizja za udostępnienie usługi „Kredyt nie droższy niż” - maks. 3% za każdy rok udostępnienia Usługi
(obliczana od kwoty kredytu/pożyczki pozostałego/ej do spłaty)
Wysokość prowizji uzależniona jest od: okresu udostępnienia usługi „Kredyt nie droższy niż” oraz poziomu Maksymalnego Limitu WIBOR 3M

Czynności związane z wystawianiem zaświadczeń i potwierdzeń

Wyszczególnienie czynności
2. Sporządzenie różnego rodzaju zaświadczeń, odpisów, kopii i innych dokumentów na życzenie klienta lub upoważnionego zleceniodawcy 50,00 zł1

1 Opłaty i prowizje nie dotyczą posiadacza Konta < 20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla Posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

Czynności monitoringowe i windykacyjne

Wyszczególnienie czynności
1. Monity  
1.1 wysłanie monitu dotyczącego nieterminowej spłaty, niedozwolonego zadłużenia, dostarczenia wymaganych dokumentów, braku deklarowanych wpływów dla rachunków osobistych z limitem oraz braku realizacji zobowiązań wynikających z umowy kredytowej  
1.1a wysyłane listem zwykłym według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 1,75 zł
1.1b wysyłane listem poleconym według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 4,20 zł
1.1c wysyłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 6,60.zł
1.2 wysłanie monitu dotyczącego dostarczenia dokumentów dotyczących zabezpieczeń  
1.2a wysłanie pierwszego monitu Bez opłat
1.2b wysłanie kolejnego monitu listem zwykłym według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 1,75 zł
1.2c wysłanie kolejnego monitu listem poleconym według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 4,20 zł
1.2d wysłanie kolejnego monitu listem poleconym za potwierdzeniem odbioru według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 6,60.zł
2. Wezwanie do zapłaty wysłane w procesie windykacji  
2.1 wysyłane listem zwykłym według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 1,75 zł
2.2 wysyłane listem poleconym według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 4,20 zł
2.3 wysyłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 6,60 zł
3. Wysłanie monitu dotyczącego zobowiązań wynikających z umowy o najem kasety/skrytki sejfowej, deklaracji przechowywania depozytu rzeczowego  
3.1 wysyłane listem zwykłym według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 1,75 zł
3.2 wysyłane listem poleconym według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 4,20 zł
3.3 wysyłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 6,60 zł

W przypadku skierowania przez Klienta do Banku pisma drogą pocztową lub przeprowadzenia z inicjatywy Klienta z Bankiem rozmowy telefonicznej, w związku z niewłaściwym wykonaniem przez Bank umowy, której dotyczy monit lub wezwanie, Bank zwróci Klientowi koszty bezpośrednio związane z wykonaniem przez Klienta powyższych czynności.

Ad. 1.1, 2. Opłaty za poszczególne czynności wskazane w Taryfie naliczane będą w odstępach czasowych nie krótszych niż 3 dniowe, po bezskutecznym zastosowaniu poprzedniej czynności, za wyjątkiem sytuacji gdy za dane działanie Bank nie pobiera opłaty.

Ad. 1.1 w zakresie wysłania monitu za dostarczenie wymaganych dokumentów, 1.2. Nie dotyczy kredytów hipotecznych udzielonych na podstawie wniosków złożonych do dnia 31.03.2013 r. oraz kredytów innych niż hipoteczne udzielonych na podstawie wniosków złożonych do dnia 6.09.2013 r. w placówkach Banku lub przy udziale jednostek centralnych Banku, które przed dniem połączenia Kredyt Banku S,A, z Bankiem Zachodnim WBK S.A. były placówkami lub jednostkami centralnymi byłego Kredyt Banku S.A.

 

Kredyt mieszkaniowy (oprocentowanie zmienne i stałe 14))
Waluta zobowiązania Oprocentowanie zmienne - oferta RRSO
PLN WIBOR 3M + marża od 1,99 p.p. do 2,59 p.p. 4,50% 1) 4,70% 2)
Waluta zobowiązania Oprocentowanie zmienne - oferta dla klientów VIP oraz pracowników wybranych firm 17) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża od 1,79 p.p. do 2,39 p.p. 4,28% 3) 4,48% 4)
Waluta zobowiązania Oprocentowanie zmienne - oferta 15) RRSO
EUR LIBOR 3M + marża od 3,30 p.p. do 3,80 p.p. 3,78% 5)
Waluta zobowiązania Oprocentowanie zmienne - oferta dla klientów VIP 15) RRSO
EUR LIBOR 3M + marża od 3,10 p.p. do 3,60 p.p. 3,57% 6)
Waluta zobowiązania Oprocentowanie stałe - oferta Oprocentowanie zmienne po okresie 5 lat - oferta RRSO
PLN oprocentowanie stałe w okresie 5 lat – 4,50% WIBOR 3M + marża z oferty dla klienta VIP 4,59% 7)
Kredyt mieszkaniowy - oferta na zakup nieruchomości od developerów z listy
Waluta zobowiązania Oprocentowanie zmienne - oferta 16) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża 1,65 p.p. 4,03% 8)
Pożyczka hipoteczna (oprocentowanie zmienne i stałe) 14)
Waluta zobowiązania Oprocentowanie zmienne - oferta RRSO
PLN WIBOR 3M + marża od 3,29 p.p. do 3,69 p.p. 6,08% 9) 6,41% 10)
Waluta zobowiązania Oprocentowanie zmienne - oferta dla klientów VIP oraz pracowników wybranych firm17) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża od 3,09 p.p. do 3,49 p.p. 5,86% 11) 6,19% 12)
Waluta zobowiązania Oprocentowanie stałe - oferta Oprocentowanie zmienne po okresie 5 lat - oferta RRSO
PLN oprocentowanie stałe w okresie 5 lat – 6,00% WIBOR 3M + marża z oferty dla klienta VIP 6,40% 13)

KREDYT MIESZKANIOWY/POŻYCZKA HIPOTECZNA

(oprocentowanie zmienne z zastosowaniem usługi „Kredyt nie droższy niż”)

Niniejsza stawka oprocentowania może zostać zastosowana wyłącznie dla kredytów / pożyczek udzielonych w PLN, których kwota kredytu została w całości wypłacona i dla których minimalna kwota pozostałego do spłaty kapitału to 300.000 PLN. Bank po złożeniu przez Kredytobiorcę wniosku o zmianę warunków Umowy podejmuje decyzję o możliwości udostępnienia usługi „kredyt nie droższy niż”, polegającej na ustaleniu maksymalnej wartości dla stawki WIBOR 3M i zastrzega sobie prawo odmowy zaakceptowania wniosku o zmianę warunków umowy). Kwota pozostałego do spłaty kapitału ustalana jest przez Bank na dzień sporządzania aneksu do umowy.

Kredyt mieszkaniowy/Pożyczka hipoteczna
Waluta zobowiązania Oferta w okresie od 1 do 5 lat
(wskazanym w aneksie do umowy kredytu)
Oferta w okresie od 1 do 5 lat
(wskazanym w aneksie do umowy kredytu)
Dodatkowe kryteria
PLN Oprocentowanie = niższa ze stawek WIBOR3M + marża z umowy lub Maksymalny limit dla WIBOR 3M + marża z umowy WIBOR3M + marża z umowy - minimalne saldo kredytu 300.000 PLN
- wypłacony cały kredyt

Obowiązuje od 4.05.2017

Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej:
1)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,50%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 260 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty wynosi 467 083,99 PLN, oprocentowanie zmienne 3,92% (marża 2,19 p.p. + WIBOR 3M wynoszący 1,73%), całkowity koszt kredytu wynosi 207 083,99 PLN (w tym: prowizja dla klienta wewnętrznego za udzielenie kredytu stanowiąca 2% od kwoty kredytu wynosi 5 200 PLN, odsetki wynoszą 192 554,99 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 8 910 PLN (297 PLN rocznie), opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN), 360 miesięcznych rat równych w wysokości 1 266,53 PLN (1 422,58 PLN do czasu obniżenia marży po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 26.04.2017.

2) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,70%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 260 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty wynosi 471 863,45 PLN, oprocentowanie zmienne 3,92% (marża 2,19 p.p. + WIBOR 3M wynoszący 1,73%), całkowity koszt kredytu wynosi 211 863,45 PLN (w tym: prowizja dla klienta wewnętrznego za udzielenie kredytu stanowiąca 1% od kwoty kredytu wynosi 2 600 PLN, odsetki wynoszą 190 664,92 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 8 910 PLN (297 PLN rocznie), ubezpieczenie BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi 3 238,08 PLN, ubezpieczenie na życie BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi: 6 031,45 PLN, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN), 360 miesięcznych rat równych w wysokości 1 254,12 PLN (1 408,64 PLN do czasu obniżenia marży po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 26.04.2017.

3) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,28%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 260 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty wynosi 455 972,19 PLN, oprocentowanie zmienne 3,72% (marża 1,99 p.p. + WIBOR 3M wynoszący 1,73%), całkowity koszt kredytu wynosi 195 972,19 PLN (w tym: prowizja dla klienta wewnętrznego za udzielenie kredytu stanowiąca 2% od kwoty kredytu wynosi 5 200 PLN, odsetki wynoszą 181 443,19 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 8 910 PLN (297 PLN rocznie), opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN), 360 miesięcznych rat równych w wysokości 1 235,80 PLN (1 389,89 PLN do czasu obniżenia marży po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 26.04.2017.

4) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,48%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 260 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty wynosi 460 777,59 PLN, oprocentowanie zmienne 3,72% (marża 1,99 p.p. + WIBOR 3M wynoszący 1,73%), całkowity koszt kredytu wynosi 200 777,59 PLN (w tym: prowizja dla klienta wewnętrznego za udzielenie kredytu stanowiąca 1% od kwoty kredytu wynosi 2 600 PLN, odsetki wynoszą 179 665,89 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 8 910 PLN (297 PLN rocznie), ubezpieczenie BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi 3 160,32 PLN, ubezpieczenie na życie BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi: 6 022,38 PLN, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN), 360 miesięcznych rat równych w wysokości 1 223,68 PLN (1 376,25 PLN do czasu obniżenia marży po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 26.04.2017.

5) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 3,78%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 59 583,80 EUR, całkowita kwota do zapłaty wynosi 96 389,91 EUR, oprocentowanie zmienne 3,24% (marża 3,60 p.p. + LIBOR 3M wynoszący -0,36%), całkowity koszt kredytu wynosi 36 806,11 EUR (w tym: prowizja dla klienta wewnętrznego za udzielenie kredytu stanowiąca 2% od kwoty kredytu wynosi 1191,68 EUR, odsetki wynoszą 35 614,43 EUR, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 8 910 PLN (297 PLN rocznie), opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN), 360 miesięcznych rat równych w wysokości 266,64 EUR (300,87 EUR do czasu obniżenia marży po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 27.04.2017.

6) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 3,57%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 59 583,80 EUR, całkowita kwota do zapłaty wynosi 93 959,35 EUR, oprocentowanie zmienne 3,04% (marża 3,40 p.p. + LIBOR 3M wynoszący -0,36%), całkowity koszt kredytu wynosi 34 375,55 EUR (w tym: prowizja dla klienta wewnętrznego za udzielenie kredytu stanowiąca 2% od kwoty kredytu wynosi 1191,68 EUR, odsetki wynoszą 33 183,87 EUR, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 8 910 PLN (297 PLN rocznie), opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN), 360 miesięcznych rat równych w wysokości 259,90 EUR (293,67 EUR do czasu obniżenia marży po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 27.04.2017.

7) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,59%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 260 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty wynosi 467 976,06 PLN, oprocentowanie stałe 4,50% (obowiązujące w okresie 5 lat), po tym okresie oprocentowanie zmienne 3,72% (marża 1,99 p.p. + WIBOR 3M wynoszący 1,73%) całkowity koszt kredytu wynosi 207 976,06 PLN (w tym: prowizja dla klienta wewnętrznego za udzielenie kredytu stanowiąca 2% od kwoty kredytu wynosi 5 200 PLN, odsetki wynoszą 193 447,06 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 8 910 PLN (297 PLN rocznie), opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN), 360 miesięcznych rat równych. Wysokość raty w okresie oprocentowania stałego wynosi 1 357,93 PLN (1 519,37 PLN do czasu obniżenia marży po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 26.04.2017.

8)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,03%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 260 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty wynosi 442 956,54 PLN, oprocentowanie zmienne 3,38% (marża 1,65 p.p. + WIBOR 3M wynoszący 1,73%), całkowity koszt kredytu wynosi 182 956,54 PLN (w tym: prowizja dla klienta wewnętrznego za udzielenie kredytu stanowiąca 3,5% od kwoty kredytu wynosi 9 100 PLN, odsetki wynoszą 165 337,54 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 8 100 PLN (270 PLN rocznie), opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN), 360 miesięcznych rat równych w wysokości 1 201,67 PLN (1 354,70 PLN do czasu obniżenia marży po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 26.04.2017.

9)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,08%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 180 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty wynosi 306 071,30 PLN, oprocentowanie zmienne 5,22% (marża 3,49 p.p. + WIBOR 3M wynoszący 1,73%), całkowity koszt kredytu wynosi 126 071,30 PLN (w tym: prowizja dla klienta wewnętrznego za udzielenie kredytu stanowiąca 2% od kwoty kredytu wynosi 3 600 PLN, odsetki wynoszą 116 652,30 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 5 400 PLN (270 PLN rocznie), opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN), 240 miesięcznych rat równych w wysokości 1 246,20 PLN (1 348,73 PLN do czasu obniżenia marży po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki) Kalkulacja została dokonana na dzień 26.04.2017.

10)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,41%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 180 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty wynosi 310 333,66 PLN, oprocentowanie zmienne 5,22% (marża 3,49 p.p. + WIBOR 3M wynoszący 1,73%), całkowity koszt kredytu wynosi 130 333,66 PLN (w tym: prowizja dla klienta wewnętrznego za udzielenie kredytu stanowiąca 1% od kwoty kredytu wynosi 1 800 PLN, odsetki wynoszą 115 508,77 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 5 400 PLN (270 PLN rocznie), ubezpieczenie BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi 3 161,04 PLN, ubezpieczenie na życie BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi: 4 044,85 PLN, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN), 240 miesięcznych rat równych w wysokości 1 233,96 PLN (1 335,67 PLN do czasu obniżenia marży po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki) Kalkulacja została dokonana na dzień 26.04.2017.

11)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 5,86%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 180 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty wynosi 301 089,09 PLN, oprocentowanie zmienne 5,02% (marża 3,29 p.p. + WIBOR 3M wynoszący 1,73%), całkowity koszt kredytu wynosi 121 089,09 PLN (w tym: prowizja dla klienta wewnętrznego za udzielenie kredytu stanowiąca 2% od kwoty kredytu wynosi 3 600 PLN, odsetki wynoszą 111 670,09 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 5 400 PLN (270 PLN rocznie), opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN), 240 miesięcznych rat równych w wysokości 1 225,36 PLN (1 327,13 PLN do czasu obniżenia marży po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki) Kalkulacja została dokonana na dzień 26.04.2017.

12)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,19%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 180 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty wynosi 305 340,51 PLN, oprocentowanie zmienne 5,02% (marża 3,29 p.p. + WIBOR 3M wynoszący 1,73%), całkowity koszt kredytu wynosi 125 340,51 PLN (w tym: prowizja dla klienta wewnętrznego za udzielenie kredytu stanowiąca 2% od kwoty kredytu wynosi 1 800 PLN, odsetki wynoszą 110 574,75 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 5 400 PLN (270 PLN rocznie), opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN), 240 miesięcznych rat równych w wysokości 1 213,35 PLN (1 314,12 PLN do czasu obniżenia marży po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki) Kalkulacja została dokonana na dzień 26.04.2017.

13)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,40%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 180 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty wynosi 311 048,22 PLN, oprocentowanie stałe 6,00% (obowiązujące w okresie 5 lat), po tym okresie oprocentowanie zmienne 5,02% (marża 3,29 p.p. + WIBOR 3M wynoszący 1,73%) całkowity koszt kredytu wynosi 131 048,22 PLN (w tym: prowizja dla klienta wewnętrznego za udzielenie kredytu stanowiąca 2% od kwoty kredytu wynosi 3 600 PLN, odsetki wynoszą 121 629,22 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 5 400 PLN (270 PLN rocznie), opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN), 240 miesięcznych rat równych. Wysokość raty w okresie oprocentowania stałego wynosi 1 328,95 PLN (1 434,91 PLN do czasu obniżenia marży po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 26.04.2017

14)Oferta dla kredytów i pożyczek, dla których minimalna kwota kredytu wynosi: 20 tys. PLN (oprocentowanie zmienne), 80 tys. PLN (oprocentowanie stałe). Marże dostępne tylko pod warunkiem posiadania lub otwarcia w Banku przez Kredytobiorcę dowolnego konta osobistego i wpływu wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż 2 000 zł miesięcznie w okresie 7 lat od dnia uruchomienia kredytu. W pozostałych przypadkach oferowane są marże wyższe o 0,2 p.p. Wysokość marży ustalana jest na podstawie relacji kwoty kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

15)Marże minimalne dostępne są tylko pod warunkiem posiadania lub otwarcia w Banku przez Kredytobiorcę dowolnego konta osobistego i wpływu wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż 2 000 zł. miesięcznie, lub 500 EUR (dla konta prowadzonego w EUR) w okresie 7 lat od dnia uruchomienia kredytu. W pozostałych przypadkach oferowane są marże wyższe o 0,2 p.p. Wysokość marży ustalana jest na podstawie relacji kwoty kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

16)Oferta kredytu hipotecznego dla klienta indywidualnego z przeznaczeniem na zakup nieruchomości od developera lub spółdzielni mieszkaniowej skredytowanych kredytem komercyjnym przez BZ WBK S.A. ograniczona tylko do waluty PLN.

17)Oferta dla kredytów mieszkaniowych/pożyczek hipotecznych, dostępna na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w "Regulaminie promocji dla pracowników wybranych firm"- edycja 7, obowiązuje od dnia 9 stycznia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Klient wewnętrzny to Klient posiadający konto osobiste w BZ WBK spełniające następujące warunki: otwarte od minimum 4 pełnych miesięcy kalendarzowych, aktywne w ciągu ostatnich 6 miesięcy (a w przypadku kont prowadzonych krócej niż od 6 miesięcy - w całym okresie posiadania konta), na koncie nie występowało zadłużenie niedozwolone, w przypadku posiadania limitu kredytowego wpływy na konto były nie mniejsze niż określone w umowie o limit.

RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715 z późniejszymi zmianami).

Przez telefon

Zadzwoń tel. 1 9999
z komórki 61 81 19999

(w dni robocze w godzinach 8-20)
opłata za połączenie zgodna taryfą danego operatora
 1. Doradca dokona wstępnej oceny zdolności kredytowej.
 2. Doradzi Ci najkorzystniejsze rozwiązanie.
 3. Doradca wypełni z Tobą wniosek o decyzję wstępną.
 4. Umówi Cię na spotkanie z doradcą hipotecznym w placówce banku.

w placówce Banku

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź dowolną placówkę BZ WBK.
 2. Wypełnij wniosek wraz z Doradcą.
 3. Do 15 minut otrzymasz wstępną decyzję kredytową.
 4. Podpisz umowę, a środki zostaną przelane na dowolne konto.

Zamów kontakt

Zamów kredyt

 

Infolinia

Infolinia 1 9999* lub
781 119 999*
Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999*
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards Priceless Specials

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm