Plan Podziału Deutsche Bank Polska S.A.

11-04-2018  
Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania Planu podziału Deutsche Bank Polska S.A. PDF
23-02-2018  
Plan Podziału Deutsche Bank Polska S.A. PDF
Załącznik nr 1 do Planu Podziału PDF
Sprawozdanie Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. uzasadniające podział Deutsche Bank Polska S.A PDF
Sprawozdanie Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. uzasadniające podział PDF
Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki Deutsche Bank Polska S.A. za:
2016 PDF
2015 PDF
2014 PDF
Sprawozdania finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za:
2017 PDF
2016 PDF
2015 PDF
Sprawozdania zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. za:
2017 PDF
2016 PDF
2015 PDF
Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 993 334 810 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka