Plan podziału DM BZ WBK S.A.

  24-07-2014
DM BZ WBK Plan podziału PDF
Podział DM Sprawozdanie Zarzadu BZ WBK PDF
Podział DM Sprawozdanie Zarzadu DM BZ WBK PDF
Podział DM Sprawozdanie Zarzadu Giełdokracji PDF
  14-08-2014
Opinia z planu podziału PDF
Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 993 334 810 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka