Akcjonariat

Akcjonariusze

Ilość akcji

  • Banco Santander S.A. - 69,34%
  • Pozostali akcjonariusze - 25,63%
  • Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. - 5,03%
 
 
Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 993 334 810 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka